สมัครสมาชิก Science Park

สำหรับผู้ที่เริ่มทำ ธุรกิจ ต้องการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิต เพิ่มยอดขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่ธุรกิจของคุณได้

SERVICE & SUPPORT

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม(OIL)

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL = สร้างเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ (TBI)

ทำหน้าที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้แก่ผู่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการ ยกระดับธุรกิจ

บริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE

บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(LAB)

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและศึกษาวิจัย

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตราสินค้า โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH)

เป็นโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPMO)

ทำหน้าที่นำงานวิจัยเข้าสู่กลไลการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC)

ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิต


News & Events
  • 12 ก.ย.
    ขอเชิญเข้าร่วมงาน Talent Mobility Fair 2017
            ขอเชิญเข้าร่วมงาน Talent Mobility Fair 2017 ในวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กิจกรรมในงาน ช่วงแรกกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนากำลังคนสู่ Thailand 4.0” โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นอกจากนี้ มีการเสวนาเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของภาคเอกชนด้วยระบบสนับสนุนจากภาครัฐ” การบรรยายพิเศษเรื่อง “รูปแบบการสนับสนุนและบริการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม” และการเสวนาเรื่อง “Build up SMEs เพิ่มขีดความสามารถด้านวิจัยและนวัตกรรม (R&I) รองรับ Disruptive Change” สมัครเข้าร่วมงานผ่าน Link ดังต่อไปนี้ https://goo.gl/forms/y8mmxLVrfOj9CueH2 สำหรับผู้ประกอบการที่มีปัญหาด้านกระบวนการผลิต หรือ การวิจัยพัฒนาในบริษัท สามารถแจ้งโจทย์พร้อมข้อมูลโดยสังเขปมาได้ในแบบฟอร์มการสมัคร ทั้งนี้เพื่อให้ทีมงานดำเนินการสรรหานักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับโจทย์ของท่าน ร่วมพูดคุยและแสวงหาความร่วมมือภายในงาน สมัครโจทย์วิจัยเพื่อเข้าร่วมการ Matching กับนักวิจัยภายในงาน ผ่าน Link ดังต่อไปนี้ https://goo.gl/forms/2Wazq6UqBnhXV4si2
  • 05 ก.ย.
    “จุดไฟคิด เติมเชื้อเพลิงสร้างสรรค์ โดยผู้ก่อตั้ง Builk.com”
            วันที่ 5 กันยายน 2560 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากคุณไผท ผดุงถิ่น กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมการสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “Creative Startup” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ และแชร์ประสบการณ์ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา Creative Thinking ของ อ.ดร. ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ณ ห้องสมุด วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณไผท กล่าวว่า “การเป็น Startup ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นใหม่อย่างเดียว แต่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีส่งเสริมกัน เพื่อให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้ไกลมากขึ้น โดยมีเคล็ดลับ 2 ข้อ คือ 1) เปลี่ยนนิสัยดั้งเดิมของผู้คนให้ได้ และ 2) ต้องรักษานิสัยนั้นให้ได้นานที่สุด” จากกิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจใน ธุรกิจ Startup มากขึ้น ตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจให้นักศึกษาอยากเป็นผู้ประกอบการ และช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปต่อยอดในรายวิชาและกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

ทั้งหมด
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
อุตตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
สารสนเทศชุมชน
สบู่ออแกนิกส์ จิตรา
ขนมมันไฟว์
Alatus สบู่ยางนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

+66 8971 27126

+66 4320 2697

scpark@kku.ac.th