เกี่ยวกับเรา

 

ประวัติความเป็นมา

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) พร้อมกรอบวงเงินงบประมาณดำเนินงาน โดยจัดสรรเป็นงบเงินอุดหนุนผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ซึ่งในส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ดำเนินการในลักษณะเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ในระยะแรก ยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานหรือสถานที่เพื่อให้บริการสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสถานที่สำหรับรองรับการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนโดยเฉพาะ ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงอนุญาตให้สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น บนพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดพื้นที่ประมาณ 35 ไร่ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 458,888,880.- บาท ( สี่ร้อยห้าสิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ใช้สอยรวมภายในอาคารประมาณ 18,000 ตารางเมตร

         อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ในการให้บริการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคเอกชนในภูมิภาค โดยการนำทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและพัฒนาในภาครัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย พื้นที่สำหรับให้บริการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการภาคเอกชน ทางการให้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือสำหรับการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ออกแบบนวัตกรรม สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องประชุม และสำนักงาน

 

วิสัยทัศน์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         “พัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน”

 

พันธกิจ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ที่มีลักษณะกระจายออก แทนอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้ความรู้สึกเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

- ส่งเสริมและพัฒนาภาคเอกชน ชุมชน โดยบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่นำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ

- ส่งเสริมระบบการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เกิดความร่วมมือกับภาคเอกชน รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคการผลิตและบริการ

- ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีสมรรถนะตรงตามสายงานและสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์แบบมืออาชีพ รวมถึงสนับสนุนกลไกที่ก่อให้เกิดความสุขและคุณภาพชีวิตของคนทำงาน

- บริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยใช้หลักการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมในระดับสากล

 

ค่านิยม
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ทำเนียบผู้บริหาร

Share: