โครงสร้างการบริหารหน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์


รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 0 4300 9700
ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
โทร 0 4300 9700 ต่อ 42129
ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร
โทร 0 4304 8048