โครงสร้างการบริหารโครงสร้างการบริหารหน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์


ชื่อ: รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
ตำแหน่ง: อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทร: 0 4300 9700
ชื่อ: ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
ตำแหน่ง: รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
เบอร์โทร: 0 4300 9700 ต่อ 42129
ชื่อ: ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร
เบอร์โทร: 0 4304 8048