สมัครสมาชิก Science Park

สำหรับผู้ที่เริ่มทำ ธุรกิจ ต้องการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิต เพิ่มยอดขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่ธุรกิจของคุณได้

SERVICE & SUPPORT

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม(OIL)

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL = สร้างเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ (TBI)

ทำหน้าที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้แก่ผู่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการ ยกระดับธุรกิจ

บริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE

บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(LAB)

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและศึกษาวิจัย

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตราสินค้า โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH)

เป็นโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPMO)

ทำหน้าที่นำงานวิจัยเข้าสู่กลไลการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC)

ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิต


News & Events
  • 20 มิ.ย.
    KKUSP ดันนักศึกษา R2M ต่อยอดความคิดสร้างธุรกิจเทคโนโลยี
            อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนนักศึกษาทีม Assasins คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2017) เข้าร่วมอบรมกิจกรรม G2B Intensive Training "1st" Step for REAL STARTUP โครงการต่อยอดความคิดสร้างธุรกิจเทคโนโลยี (Graduate to business:G2B) ในระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม X04A&X04B อาคาร kx knowledge exchange มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อต่อยอดและพัฒนานักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) สู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ภายใต้การดำเนินงานของโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ นางสาวกนกพชร สำราญบำรุง ทีม Assasins เผยว่า “รู้สึกดีใจที่มีโครงการนี้ขึ้นมา สร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาได้มาเรียนรู้และทดลองทำธุรกิจจริง รู้ว่าการทำธุรกิจจริง ๆ กับแผนที่อยู่ในกระดาษต่างกันมาก การที่จะทำธุรกิจจริง ๆ นั้นต้องคิดให้ดี คิดให้ได้จริง เพียง1% ส่วนอีก99% คือการลงมือทำ ซึ่งในการทำธุรกิจสตาทอัพนั้น อย่าทำสินค้าที่ไม่ดีที่ลูกค้าไม่ต้องการ” นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะได้รับความรู้ ความเข้าใจด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างธุรกิจจริง เช่น หลักสูตร Finance, Venture , Market/customer fit , Technology นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ให้นักศึกษาสามารถผันตัวเป็นผู้ประกอบการสร้างธุรกิจให้เติบโต อยู่รอด และยั่งยืนในระยะยาวได้ต่อไป
  • 19 มิ.ย.
    บริการและกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
            ทำความรู้จักกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์การมหาชนที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางสังคม

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

ทั้งหมด
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
อุตตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
สารสนเทศชุมชน
สบู่ออแกนิกส์ จิตรา
ขนมมันไฟว์
Alatus สบู่ยางนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

+66 8971 27126

+66 4320 2697

scpark@kku.ac.th