ปรึกษาและขอรับบริการ Click

สำหรับผู้ที่เริ่มทำ ธุรกิจ ต้องการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิต เพิ่มยอดขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่ธุรกิจของคุณได้

SERVICE & SUPPORT

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม(OIL)

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL = สร้างเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ (TBI)

ทำหน้าที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้แก่ผู่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการ ยกระดับธุรกิจ

บริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE

บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(LAB)

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและศึกษาวิจัย

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตราสินค้า โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH)

เป็นโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPMO)

ทำหน้าที่นำงานวิจัยเข้าสู่กลไลการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC)

ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิต


News & Events
  • 21 มี.ค.
    ชื่นชม ผปก.อุทยานวิทย์ มข.รับรางวัลผู้ประกอบการโดดเด่น งาน Thai-BISPA Day 2019
            วันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubations & Science Parks Association, Thai-BISPA) จัดงาน Thai-BISPA Day 2019 ภายใต้หัวข้อ “Building Sustainable Innovation Community” ทั้งนี้ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ บุคลากรและผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนคณะผู้บริหาร เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจทั่วประเทศเข้าร่วม ณ ห้อง Sky Ballroom ชั้น 6 โรงแรม Compass SKY View กรุงเทพมหานคร รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน นายกสมาคม Thai-BISPA กล่าวว่า “หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นหัวใจสำคัญ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสถาบันทางการเงินการลงทุน เป็นเครือข่ายที่สำคัญในการสร้างระบบนิเวศ Ecosystem เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างที่ได้เห็นมาตั้งแต่ต้น สมาคม Thai-BISPA นี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายของกิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม ในการส่งเสริมวิสาหกิจใหม่ของประเทศ บทบาทที่สำคัญของสมาคมฯ คือส่งเสริม เสริมสร้างหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ และอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นแกนสำคัญ และมีบทบาทในการส่งเสริมผู้ประกอบการ นอกจากนี้ทางสมาคมยังได้มีความร่วมมือจากเครือข่ายจากต่างประเทศ ทั้งประเทศจีน และประเทศในอาเซียน ทำให้เราดำเนินการครอบคลุม 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนากำลังคมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมของประเทศที่เราได้เน้นด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านการกิจกรรมสัมมนา และอบรมเสริมความรู้ และการแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ 2) การพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ 3) การเชื่อมโยงความรู้ข้อมูลข่าวสารเครือข่าย และความร่วมมือเรื่องการบ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ" งาน Thai-BISPA Day 2019 จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี และเป็นการสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อวงการบ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรม พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด แนวปฏิบัติ โดยสมาคมฯ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแบ่งปันประสบการณ์แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อเป็นอีกหนึ่งเวทีในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกันนี้ สมาคมฯ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล Thai-BISPA Awards แก่หน่วยบ่มเพาะธุรกิจที่มีผลงานดีเด่นและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ รวมถึงการเสนอรายชื่อดังกล่าวเข้าสู่การประกวดในระดับนานาชาติต่อไป ทั้งนี้ สพ.ญ.ลัลน์ลลิต สุคนธรัตนสุข บริษัท ลัลน์ลลิต อะกริฟู้ดส์ จำกัด จัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจิ้งหรีดแช่แข็งและผงจิ้งหรีด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลผู้ประกอบการโดดเด่น สาขา Promising Entrepreneur ในงาน Thai-BISPA Day 2019 ครั้งนี้ จะเห็นได้ว่า หน่วยบ่มเพาะธุรกิจคือหน่วยงานที่สำคัญ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป "คิดจะทำธุรกิจ คิดถึงเรา" อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 0-4304-8048 Facebook : KKU Science Park ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)
  • 21 มี.ค.
    “UBI อีสานบนจัดประชุมติดตามและประเมินผลรอบ 24 เดือน”
            วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา หน่วยบ่มเพาะธุรกิจและเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สถาบันแม่ข่าย) เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในเครือข่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 24 เดือน และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วย UBI ในระยะต่อไป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากตัวแทนคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผศ. คำรณ พิทักษ์ คุณสุรสิทธิ์ เลิศนิมูลชัย คุณธวัชชัย เฮงประเสริฐ และคุณปรีชา พันธ์นิกุล เป็นกรรมการในการประชุมฯ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

ทั้งหมด
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
อุตตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
แคปซูลดีลลิเนียต้านอัลไซเมอร์
เครื่องสำอางสมุนไพร ตรา วนพรรณ
ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ผลไม้แปรรูป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com