สมัครสมาชิก Science Park

สำหรับผู้ที่เริ่มทำ ธุรกิจ ต้องการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิต เพิ่มยอดขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่ธุรกิจของคุณได้

SERVICE & SUPPORT

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม(OIL)

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL = สร้างเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ (TBI)

ทำหน้าที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้แก่ผู่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการ ยกระดับธุรกิจ

บริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE

บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(LAB)

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและศึกษาวิจัย

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตราสินค้า โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH)

เป็นโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPMO)

ทำหน้าที่นำงานวิจัยเข้าสู่กลไลการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC)

ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิต


News & Events
  • 20 เม.ย.
    ผู้เชี่ยวชาญติดตามผลการดำเนินโครงการ "การพัฒนาและปรับปรุงชุดดันดินสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตรด้วยเทคนิคเชิงวิศวกรรม" ภายใต้โครงการ Talent Mobility รอบที่ 2
            วันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับดร.นฤมล ภู่ขาว ผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ปรีชา ขันติโกมล ผู้เชี่ยวชาญจากมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการ รอบที่2 โครงการ "การพัฒนาและปรับปรุงชุดดันดินสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตรด้วยเทคนิคเชิงวิศวกรรม" ของ อ.คธา วาทกิจ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ บริษัท สยามแทรกเตอร์ 289 จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ Talent Mobility โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงชุดดันดินสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตรที่จะผลิตจากบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับกระบวนการออกแบบผลิต ทดสอบเครื่องจักรกลเกษตรและอุปกรณ์ต่อพ่วงของผู้ประกอบการให้พัฒนาสูงขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรม และเพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ และมุมมองในการทำงานของนักวิจัยและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในการทำงานร่วมกับภาคเอกชน โดยทางทีมงานได้เข้าติดตามผลการดำเนินโครงการ ณ สถานประกอบการ ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตเครื่องจักรกลเกษตรและอุปกรณ์ต่อพ่วงรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบริษัทมีความต้องการจะยกระดับคุณภาพของสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และต้องการความช่วยเหลือ คำแนะนำในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การทดสอบตลอดจนถึงการจัดทำแบบและเอกสารต่างๆขึ้นใหม่หมดเพื่อขอรับรองผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • 18 เม.ย.
    รับสมัครอาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมอบรม เพื่อรับรองการดำเนินโครงการ Talent Mobility สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
            รับสมัครอาจารย์/นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนใจพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอาหาร . . เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม และพัฒนาบุคลากร เพื่อรับรองการดำเนินโครงการ Talent Mobility สาขาอุตสาหกรรมอาหาร : Food for Future

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

ทั้งหมด
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
อุตตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
สารสนเทศชุมชน
สบู่ออแกนิกส์ จิตรา
ขนมมันไฟว์
Alatus สบู่ยางนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

+66 8971 27126

+66 4320 2697

scpark@kku.ac.th