ปรึกษาและขอรับบริการ Click

สำหรับผู้ที่เริ่มทำ ธุรกิจ ต้องการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิต เพิ่มยอดขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่ธุรกิจของคุณได้

SERVICE & SUPPORT

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม(OIL)

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL = สร้างเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ (TBI)

ทำหน้าที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้แก่ผู่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการ ยกระดับธุรกิจ

บริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE

บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(LAB)

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและศึกษาวิจัย

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตราสินค้า โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH)

เป็นโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPMO)

ทำหน้าที่นำงานวิจัยเข้าสู่กลไลการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC)

ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิต


News & Events
  • 18 ต.ค.
    UBI เครือข่ายอีสานบนจัดประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รอบ 18 เดือน
            วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจัดการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในเครือข่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ได้แก่ 1) ผศ.ดร.คำรณ พิทักษ์ ประธานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ภาคใต้ตอนล่าง 2) คุณวนัดดา เจ๊ะยอเด รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3) คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ 4) คุณสุรสิทธิ์ เลิศนิมูลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากเอกชน 5) คุณธวัชชัย เฮงประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเอกชน 6) ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) การจัดประชุมครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 18 เดือน และคัดเลือกผู้ประกอบการ (Screening) ประจำปีงบประมาณ 2562 ตลอดจนกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วย UBI ในระยะต่อไป ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมหลายราย อาทิ คุณลัลน์ลลิต สุคนธรัตนสุข ผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนจากแมลง, คุณชินพงษ์ ประนม ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือน, คุณลลิดา ดวงปัญญา ผลิตภัณฑ์ ปลาส้มแม่ภู , คุณขนิษฐา จันนุวงศ์ ผลิตภัณฑ์ อิฐประสาน เป็นต้น
  • 18 ต.ค.
    ด่วน! ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา “เทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า”
            ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา “เทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า” ในวันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันยานยนต์ ได้ดำเนินโครงการร่วมวิจัยเรื่อง “การศึกษาเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า” เพื่อศึกษาและวิจัยแนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุต่อชิ้นส่วนทั้งยานยนต์ที่มีสันดาปภายในและชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า และการเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ สำหรับยานยนต์ของผู้ผลิตยานยนต์โลก ศึกษาการใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์ในการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ ศึกษาสถานภาพการผลิตของผู้ประกอบการไทย วิเคราะห์ช่องว่างทางด้านเทคโนโลยีวัสดุของผู้ผลิตชิ้นส่วนส่วนไทยกับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โลก และออกแบบแผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะถูกนำมาเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการไทยที่สนใจในงานสัมมนา “เทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า” เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำไปต่อยอดและวางแผนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาวต่อไปในอนาคต โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/Hm4YS3RlC5Tx4hfD3 หมายเหตุ กรุณาลงทะเบียนก่อนวันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เพื่อสำรองที่นั่ง เนื่องจากมีจำนวนจำกัด

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

ทั้งหมด
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
อุตตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
แคปซูลดีลลิเนียต้านอัลไซเมอร์
เครื่องสำอางสมุนไพร ตรา วนพรรณ
ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ผลไม้แปรรูป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

+66 8971 27126

+66 4320 2697

info@kkusp.com