Matching Service

สร้าง
Startup
ส่งเสริม
SME
สนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน
เพิ่มศักยภาพ
Enterprise
มุ่งสู่
GlobalWelcome to the business connection area.

เราคือองค์กรที่เชื่อมต่อระหว่าง องค์ความรู้จากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง การส่งเสริมธุรกิจในภูมิภาค ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นรากฐานของความเข้มแข็งให้กับ SME ในภูมิภาคUpdate News

Activity

The Inspiration : ศรัทธา ที่จะทำ ข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น

“แม่ศรัทธาในข้าวทับทิมชุมแพ เอกลักษณ์ท้องถิ่นชุมชนเรา มีใจรักที่จะทำ มีศรัทธาและใจรักมันก็ทำได้ทุกอย่าง” ความตอนหนึ่งจากคำสัมภาษณ์ของแม่ไพริน ชาญชิต ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนอุดม และเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
จากความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการสนับสนุนภายใต้ โครงการขับ

Ortelra สารสกัดคุณค่าสมุนไพรไทย คุณภาพระดับเคาน์เตอร์แบรนด์