ข่าวและกิจกรรม
บริการอุทยานวิทยาศาสตร์

The Beegins Co-Working Space

พื้นที่ความคิดสร้างสรรค์

บริการพื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)

บริการผลิตอาหารต้นแบบ (food pilot plant)

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการวิจัยทางด้านการผลิตอาหารและนวัตกรรมอาหาร

บริการเชื่อมโยงบุคลากร วทน. จากสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility)

เป็นโครงการที่ดำเนินงานในรูปแบบโครงการวิจัยภายใต้กลไกการใช้ประโยชน์จากกำลังคนด้าน S&T (Science & Tec

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม(OIL)

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL = สร้างเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ (TBI)

ทำหน้าที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้แก่ผู่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STDB)

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(LAB)

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการวิเ

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตราสินค้า โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บ

บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH)

เป็นโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภา

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPMO)

ทำหน้าที่นำงานวิจัยเข้าสู่กลไลการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์

บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC)

ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภทMaker Greenovation กลุ่มคนที่จะสร้างนวัตกรรม สีเขียว จึงเกิดเป็น Platform ขึ้น โดย KKU Science Park ชื่อว่า “Maker Greenovation Platform”

อ่านต่อ

ประกาศสถิติผลงาน ปี 2561 - ปี 2563

217529
Engagement User
226
Startup
415
R&D Projects
29751
ผู้ใช้บริการอาคาร
25
จำนวนผู้ประกอบการในโครงการ
116
ผลิตภัณฑ์
40
จำนวนผู้ใช้บริการพื้นที่ทำงาน (ห้องทำงาน)
26
ทรัพย์สินทางปัญญา

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ แหล่งนิคมวิจัย พัฒนาธุรกิจ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้บริการพื้นที่ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ เต็มรูปแบบ

อ่านต่อ