สมัครสมาชิก Science Park

สำหรับผู้ที่เริ่มทำ ธุรกิจ ต้องการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิต เพิ่มยอดขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่ธุรกิจของคุณได้

SERVICE & SUPPORT

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม(OIL)

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL = สร้างเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ (TBI)

ทำหน้าที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้แก่ผู่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการ ยกระดับธุรกิจ

บริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE

บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(LAB)

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและศึกษาวิจัย

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตราสินค้า โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH)

เป็นโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPMO)

ทำหน้าที่นำงานวิจัยเข้าสู่กลไลการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC)

ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิต


News & Events
  • 21 ก.ค.
    มข.เป็นเจ้าภาพจัดประกวด Startup Thailand league 2017
            เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมโครงการประกวด Startup Thailand league 2017 ณ อาคารพิมลกลกิจ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการประกวดโชว์ความสามารถทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ ซึ่งมีทีมที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ทั้งสิ้น 35 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 6 ทีม และผ่านเข้ารอบ 3 ทีม ได้แก่ 1. ทีม Start ได้จัดทำผลิตภัณฑ์ หนังสือ AI ประกอบหนังสือเรียน 2. ทีม AM Gift ได้จัดทำผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิว 3. ทีม Smart UPS ได้จัดทำผลิตภัณฑ์ IOT เพื่อเชื่อมต่อ NOD อุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะ โดยทั้ง 3 ทีมจะได้รับเงินรางวัลทีมละ 100,000 บาท เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้เสนอไปให้ออกมาเป็นรูปร่างอย่างสมบูรณ์ต่อไป
  • 12 ก.ค.
    รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน 1 อัตรา
            รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น --------------------------------------------------------------------------- คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร - เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี - มีวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี,การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้ด้านบัญชี การเงินและพัสดุ จากหน่วยงานราชการ อย่างน้อย 1 ปี (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ ภายในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 3.1 หนังสือรับรองการศึกษาหรือปริญญาบัตร ฉบับสำเนา จำนวน 1 ชุด 3.2 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด 3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 3.5 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 3.6 ใบรับรองการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-7127126 หรือ 043202697

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

ทั้งหมด
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
อุตตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
สารสนเทศชุมชน
สบู่ออแกนิกส์ จิตรา
ขนมมันไฟว์
Alatus สบู่ยางนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

+66 8971 27126

+66 4320 2697

scpark@kku.ac.th