ปรึกษาและขอรับบริการ Click

สำหรับผู้ที่เริ่มทำ ธุรกิจ ต้องการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิต เพิ่มยอดขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่ธุรกิจของคุณได้

SERVICE & SUPPORT

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม(OIL)

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL = สร้างเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ (TBI)

ทำหน้าที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้แก่ผู่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการ ยกระดับธุรกิจ

บริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE

บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(LAB)

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและศึกษาวิจัย

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตราสินค้า โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH)

เป็นโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPMO)

ทำหน้าที่นำงานวิจัยเข้าสู่กลไลการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC)

ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิต


News & Events
  • 03 ธ.ค.
    อุทยานวิทย์ มข.ผนึกกำลังกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่งเป้าอุตสาหกรรม 4.0
            เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัวโดยการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการ จากกระบวนการ Spin-Out และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง (SMEs Spin-Out to Tech Startup) โดยได้รับเกียรติจาก นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ อาคาร UNIT 1C ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 1 เชียงใหม่ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า “SMEs Spin-Out to Tech Startup” เป็นการเดินหน้ายกระดับพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถทางการแข่งขันในภาคธุรกิจที่สูงขึ้น โดยผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ พร้อมสร้างโอกาสให้แก่ SMEs ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ผ่านความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแม่ข่ายในการงาน ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอีก 5 มหาวิทยาลัย เพื่อเร่งการพัฒนาในหน่วยธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ด้วยการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจใหม่ โดยมีธุรกิจเดิมเป็นพี่เลี้ยง เสริมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสู่การเป็นธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ในเขตภาคเหนือ และขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเดิมหรือเกิดอุตสาหกรรมใหม่ ทั้งนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และ Startup เพื่อผสานความร่วมมือระหว่างศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center : ITC) และอุทยานวิทยาศาสตร์ 6 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ร่วมลงนาม และ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ด้วย การลงนามความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ Startup สามารถเริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจผ่านกระบวนการสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมุ่งสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0 ที่เร่งขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวพ้น กับดักรายได้ปานกลาง ทั้งในมิติการสร้างและส่งเสริมความแข็งแกร่งทั้งด้าน เทคโนโลยี นวัตกรรม การตลาด และการจัดการเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
  • 30 พ.ย.
    อุทยานวิทย์ฯ จับมือ TRUE หนุนนศ.มข.ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
            วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup pitching day for KKU (Pre-Asssessment Phase) โดยมี ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และคุณอรรถพล สาธิตคณิตกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและหัวหน้าหน่วยพัฒนานวัตกรรม บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รู้จักการจัดทำแผนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการพัฒนาสินค้า/บริการ (NPD) และโอกาสในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 7 ทีม โดยมี 5 ทีมที่ผ่านการพิจารณารับรางวัลทุนสนับสนุนรางวัลละ 10,000 บาท ดังนี้ 1) ทีม Wash Easy ได้แก่ 1) นางสาวคุณัญญา ยุปาระมี และ 2) นางสาวปภวรินท์ ศรีมีชัย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2) ทีม Conqueror ได้แก่ 1) นางสาวดรุนี โสบุญ 2) นางสาวรัตนา มะโนรัตน์ 3) นางสาวกนกพชร สำราญบำรุง 4) นางสาวอมรรัตน์ เจริญสุข 5) นางสาวมนทกานต์ อริยชัยสกุล นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 3) ทีม Smart Watt Meters ได้แก่ 1) นายทศพร ไชยชมภู 2) นายธเนศ นาครัตน์ 3) นายภค ธรรมกิรติ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 4) ทีม Athena ได้แก่ 1) นายคมชาญ สุขศรี 2) นายกิตติภพ เทียนไชย 3) นางสาวณัฐสี พงษ์วาปี 4) นางสาวราตรี หมาดสกุล 5) นางสาวภัททิยา ดวงโนแสน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 5) ทีม Health care company ได้แก่ 1) นายกลรัตน์ ภิรมย์อ่อน 2) นางสาวศศิวรรณ ศิริขน 3) นางสาวรตินันท์ อินทร์มณี 4) นายจิรพนธ์ คันธโกวิท 5) Miss Kimroeun Vann นักศึกษาคณะเทคโนโลยี และ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นางสาวคุณัญญา ยุปาระมี ทีม Wash Easy เผยว่า “ความรู้สำหรับการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup pitching day for KKU (Pre-Asssessment Phase) เป็นโครงการที่ดี ช่วยสนับสนุกเด็กสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ในการ pitching เราได้รับคอมเม้นจากท่านคณะกรรมการทำให้เห็นถึงจุดที่เรายังขาดและเห็นมุมมองใหม่ ๆ ที่เราอาจมองข้ามไปให้นำมาปรับใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีขึ้น และได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัท ทรู รู้สึกดีใจที่เป็น 1 ใน 5 ทีมที่ได้รับทุน เราก็จะนำเงินสนับสนุนไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ” โดย 5 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะถูกคัดเลือกเพื่อเข้าโปรแกรมพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ (Startup Bootcamp) โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อไป

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

ทั้งหมด
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
อุตตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
แคปซูลดีลลิเนียต้านอัลไซเมอร์
เครื่องสำอางสมุนไพร ตรา วนพรรณ
ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ผลไม้แปรรูป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com