สมัครสมาชิกเพื่อรับบริการClick

สำหรับผู้ที่เริ่มทำ ธุรกิจ ต้องการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิต เพิ่มยอดขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่ธุรกิจของคุณได้

SERVICE & SUPPORT

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม(OIL)

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL = สร้างเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ (TBI)

ทำหน้าที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้แก่ผู่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการ ยกระดับธุรกิจ

บริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE

บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(LAB)

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและศึกษาวิจัย

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตราสินค้า โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH)

เป็นโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPMO)

ทำหน้าที่นำงานวิจัยเข้าสู่กลไลการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC)

ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิต


News & Events
  • 18 พ.ย.
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
            1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร 1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงานวิสาหกิจ 1.2 เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 - 35 ปี 1.3 หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 1.4 มีทักษะด้านการวางแผน คิด วิเคราะห์ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 1.5 มีทักษะและความสามารถในการถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว โดยใช้กล้อง DSLR ได้เป็นอย่างดี 1.6 มีทักษะและความสามารถในการผลิต และตัดต่อวิดีโอได้ 1.7 สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, After Effects หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีทัศน์ 1.8 มีความสามารถในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได้ 1.9 มีทักษะด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี 1.10 มีความรับผิดชอบ 1.11 มียานพาหนะและใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ส่วนตัว 1.12 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 1.13 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 2. วุฒิที่รับสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับ ในสาขาวิชาหรือทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ การโฆษณา ภาพยนตร์ นวัตกรรมการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://sciencepark.kku.ac.th และยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือส่งไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 4. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประกาศให้ทราบในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ https://sciencepark.kku.ac.th และ https://WWW.facebook.com/kkusp 5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 5.1 สำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด 5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 5.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 5.5 สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด 5.6 หากเป็นชายต้องมีใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือ หนังสือแสดงการ ได้รับยกเว้นการเป็นทหาร จำนวน 1 ชุด 5.7 ใบรับรองการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 5.8 เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาอื่นๆ ตามความเหมาะสม 5.9 หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีวุฒิไม่ตรงในประกาศนี้ จะถือว่าขาด ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาของเอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการสมัครงาน เอกสารและหลักฐานการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากตรวจสอบในภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร หรือ ทุจริตในการสอบ ให้สิ้นสุดสัญญาจ้างนับแน่วันที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพ โดยที่อุทยานวิทยาศาสตร์ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย อนึ่ง อุทยานวิทยาศาสตร์ จะดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครของบุคคลผู้สอบได้ทุกรายเมื่อเข้าปฏิบัติงาน หากพบว่าเป็นวุฒิปลอมจะถูกเลิกจ้างและดำเนินคดีตามกฎหมาย 6. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก https://sciencepark.kku.ac.th และ https://WWW.facebook.com/kkusp 7. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือกในอันดับสำรองจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการ คัดเลือก หากมีการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีสำรองใหม่แล้ว ถือว่าบัญชีที่ขึ้นไว้ในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
  • 16 พ.ย.
    “มข.จัดประกวด R2M อีสาน ดันงานวิจัยเด็ดต่อยอดเชิงพาณิชย์ เจ้าภาพคว้ารองอันดับ 1”
            (16 พ.ย. 62) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (Research to Market 2020) ประจำปี 2563 ระดับภูมิภาค โดยมีเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมและเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ทั้งนี้ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 1) คุณสุรทิน ธำรงพันธวนิช กรรมการผู้จัดการบริษัทธำรงไทยอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด 2) อาจารย์ภวัต ตันสุรัตน์ 3) คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มีผักดี จำกัด 4) คุณสุรสิทธิ์ เลิศนิมูลชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท คอนกรีตพรีซิชั่น จำกัด และ 5) ดร.สุมนรัตน์ ริยาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 19 ทีม ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) ผลการประกวด โครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (Research to Market 2020) ประจำปี 2563 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ ทีม L’effort มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำเสนอแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมล็ดพืช รางรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ ได้แก่ ทีม AUM มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ ชุดทดสอบโรคท้องร่วงจากพยาธิแคปิลลาเรีย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ ได้แก่ ทีม Anti ox มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำเสนอแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีทางชีวภาพที่นำมาใช้แยกอสุจิโคนม รางวัลชมเชย 3 ทีม ได้รับเงินรางวัลทีม 5,000 บาทพร้อมโล่ได้แก่ 1) ทีม Togther UBU มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2) ทีม Check mate มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 3) ทีม Trader born มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยทั้ง 6 ทีมจะเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปประกวดในระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 ต่อไป

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

ทั้งหมด
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
อุตตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
แคปซูลดีลลิเนียต้านอัลไซเมอร์
เครื่องสำอางสมุนไพร ตรา วนพรรณ
ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ผลไม้แปรรูป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com

เพิ่มเพื่อน