สมัครสมาชิก Science Park

สำหรับผู้ที่เริ่มทำ ธุรกิจ ต้องการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิต เพิ่มยอดขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่ธุรกิจของคุณได้

SERVICE & SUPPORT

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม(OIL)

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL = สร้างเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ (TBI)

ทำหน้าที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้แก่ผู่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการ ยกระดับธุรกิจ

บริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE

บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(LAB)

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและศึกษาวิจัย

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตราสินค้า โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH)

เป็นโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPMO)

ทำหน้าที่นำงานวิจัยเข้าสู่กลไลการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC)

ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิต


News & Events
  • 20 มี.ค.
    “เปิดตัว KKU Maker Space พื้นที่แห่งความคิดเพื่อคนรุ่นใหม่ สรรค์สร้างนวัตกรรมแบบไร้ขีดจำกัด”
            วันที่ 20 มีนาคม 2561 อุทยานวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกันจัดงานเปิดตัว “KKU Maker Space แหล่งเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรรค์” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมงานเปิดตัวครั้งนี้จำนวนมาก ณ พื้นที่ KKU Maker Space อาคาร 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Maker Space เป็นพื้นที่ที่ให้นักศึกษามีโอกาสได้ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือจริง สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนได้ และสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาอยากพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ ผ่านการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ภายในพื้นที่ดังกล่าวประกอบไปด้วย เครื่อง Laser Cutter เครื่อง 3D Printer เครื่อง Laser Printer ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมการปรับปรุงและเตรียมพร้อมพื้นที่พัฒนานวัตกรรมร่วมกัน (Co-innovating Space) จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา บุคลากรที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้งาน หรือเข้ามาใช้บริการ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 20.00 น. ณ KKU Maker space ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น Facebook Fanpage : KKU Maker space โทรศัพท์ 0-4320-2541 ต่อ 42692
  • 13 มี.ค.
    ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “Catalyst for Thailand’s Innovation Ecosystem” ในงานสัมมนาประจำปี Thai BISPA Day 2018
            ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “Catalyst for Thailand’s Innovation Ecosystem” ในงานสัมมนาประจำปี Thai BISPA Day 2018 ซึ่งจัดโดย สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม 1 อายัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 12 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร เพื่อถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อวงการบ่มเพาะธุรกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีการจัดพิธีมอบรางวัล Thai-BISPA Awards ให้แก่หน่วยบ่มเพาะธุรกิจที่มีผลงาน โดดเด่น และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพภายใต้การดูแลของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและ/หรืออุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ http://www.thaibispa.or.th/th/events/register/7/TBD2018/

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

ทั้งหมด
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
อุตตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
สารสนเทศชุมชน
สบู่ออแกนิกส์ จิตรา
ขนมมันไฟว์
Alatus สบู่ยางนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

+66 8971 27126

+66 4320 2697

scpark@kku.ac.th