ปรึกษาและขอรับบริการ Click

สำหรับผู้ที่เริ่มทำ ธุรกิจ ต้องการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิต เพิ่มยอดขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่ธุรกิจของคุณได้

SERVICE & SUPPORT

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม(OIL)

บริการความร่วมมืออุตสาหกรรม OIL = สร้างเครือข่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ (TBI)

ทำหน้าที่เสมือน “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ให้แก่ผู่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจโดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการ ยกระดับธุรกิจ

บริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE

บริการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ(LAB)

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและศึกษาวิจัย

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (INDE)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตราสินค้า โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

บริการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน (CO-RESEARCH)

เป็นโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(IPMO)

ทำหน้าที่นำงานวิจัยเข้าสู่กลไลการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC)

ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิต


News & Events
  • 12 ก.ย.
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
            วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ ในโอกาสนี้ นางบุษบา เหล่าบุญเสงี่ยม ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นางจารุวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย ภริยาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย เมื่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับพระราชอาสน์ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเฝ้าฯ ถวายของที่ระลึก จากนั้น รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาการจัดสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานของที่ระลึกให้แก่ผู้มีอุปการคุณในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว จำนวน 50 ราย จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ทรงปลูกต้นกาลพฤกษ์ อีกทั้งยัง ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร ทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลาและประทับรถยนต์พระที่นั่งกลับไปยังท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยใช้งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 458,888,800 บาท (สี่ร้อยห้าสิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคเอกชนในภูมิภาค โดยการนำทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและพัฒนาในภาครัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน” สำหรับอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่บนพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื้อที่กว่า 35 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 18,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่สำหรับให้บริการแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิจัย โดยออกแบบอาคารให้มีส่วนผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติและการประหยัดพลังงาน (Greenbuilding) มีพื้นที่ให้บริการภายในตัวอาคารมากกว่า 50 ห้อง ประกอบไปด้วย สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศว.ภ23) รวมถึงพื้นที่ให้บริการภาคเอกชน ได้แก่ ห้องประชุมสัมมนา CO-WORKING SPACE ห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์ ทดสอบและรับรองมาตรฐาน รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งและเติบโตของธุรกิจฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้ความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด “อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”นับว่าเป็นเกียรติประวัติ และเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลยิ่งแก่บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และนักศึกษา ทั้งนี้ เหล่าพสกนิกรต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ข่าว : ณัฐกานต์ อดทน ภาพ : ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ อรรถพล ฮามพงษ์ ชายชาญ หล้าดา
  • 13 ก.ย.
    อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและภาคใต้ เยี่ยมชมอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)
            วันนี้ (13 กันยายน 2561) เวลา 09.00 – 16.30 น. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะแม่ข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ผู้อำนวยการ คุณรุ่งทิพย์ สารวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณะ ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จังหวัดสงขลา) ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเยี่ยมชมอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่สูงสุด นอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมชม UniKhon space พื้นที่เรียนรู้ร่วมกันแห่งใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารแก่นมอดินแดง รวมทั้ง Innovation Hub กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เครือข่ายอีสานตอนบน ณ ศูนย์อาหารและบริการที่ 1 (Complex) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ KKU Maker space แหล่งเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ ณ หอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมบ่มเพาะ

ทั้งหมด
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
อุตตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
แคปซูลดีลลิเนียต้านอัลไซเมอร์
เครื่องสำอางสมุนไพร ตรา วนพรรณ
ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ผลไม้แปรรูป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

+66 8971 27126

+66 4320 2697

info@kkusp.com