คณะผู้บริหารผู้อำนวยการ


ชื่อ: ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ
เบอร์โทร: 0 4304 8048

รองผู้อำนวยการ


ชื่อ: นางรุ่งทิพย์ สารวงษ์
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาคุณภาพและความยั่งยืนองค์กร
เบอร์โทร: 0 4304 8048
ชื่อ: รศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ ด้านเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม และโครงสร้าง
เบอร์โทร: 0 4304 8048

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


ชื่อ: พัชรียา แซ่จึง
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานด้านนโยบายและแผน
เบอร์โทร: 0 4304 8048
ชื่อ: อรพรรณ สุวรรณวิจิตร
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารและบริการสังคม
เบอร์โทร: 0 4304 8048