ฝ่ายบริหารจัดการอาคารผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการอาคาร


ชื่อ: รัฐอาภา ศักดิ์ศาสตร์
ตำแหน่ง: ผู้จัดการแผนกจัดการอาคาร
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 104

ประสานงานอาคารและบริการลูกค้า


ชื่อ: พรรณิภา ดีจะมาลา
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานอาคารและบริการลูกค้า
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 104
ชื่อ: จิระนันท์ เทศมี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานอาคารและบริการลูกค้า
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 104
ชื่อ: อัญทิพภา บุญสพ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานอาคารและบริการลูกค้า
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 104

ช่างอาคารและระบบ


ชื่อ: เฉลิมฤทธิ์ จันทร์โสม
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 104
ชื่อ: นราศักดิ์ ฮาตแสนเมือง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาคาร
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 104
ชื่อ: ไพฑูรย์ บ้งงึ้ม
ตำแหน่ง: ช่างอาคาร
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 104