กลุ่มงานบ่มเพาะธุรกิจ


สุวิทย์ จันทฤทธิ์
ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ
โทร 0 4304 8048 - 121
ธณัชฐา ภมรนาค
นักพัฒนาธุรกิจ
โทร 0 4304 8048 - 121
กฤษยาณีย์ ชัยมาตร
นักพัฒนาธุรกิจ
โทร 0 4304 8048 - 121
ณัฐวิภา เรืองชัยเจริญ
นักพัฒนาธุรกิจ
โทร 0 4304 8048 - 116
มาริษา ศิริสิมะ
นักพัฒนาธุรกิจ
โทร 0 4304 8048 - 121
วิรินทร์ยา บุตรโท
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม
โทร 0 4304 8048 - 116
นิภาวรรณ ภามัง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม
โทร 0 4304 8048 - 116
ฉัตรธิดา สีหาบุตร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม
โทร 0 4304 8048 - 116

กลุ่มงานประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม


พรชวรัตน์ ฐานมั่น
ผู้จัดการแผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
โทร 0 4304 8048 - 120
พิชชาญา ไกรสกุล
นักส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทร 0 4304 8048 - 120
วริศรา จันละบุตร
นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
โทร 0 4304 8048 - 120
ประภัสสร โสรมรรค
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการนวัตกรรม
โทร
ณัฏฐาเนตร มาสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการนวัตกรรม
โทร
กัญญารัตน์ เจริญศรี
นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
โทร 0 4304 8048 - 120

ห้องปฏิบัติการ The Next Food Center


วันนิสา วงษ์สัมปันโน
ผู้จัดการอาวุโส
โทร 0 4304 8048
เพียงเพ็ญ หาปู่ทน
นักวิทยาศาสตร์
โทร 08 8574 7017
รัตตัญญู อุรพร
นักวิทยาศาสตร์
โทร 08 8574 7017

ห้องปฏิบัติการความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security Laboratory)


ชญาภา เชียงเหงียม
นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
โทร
ปัฐพล ไพคำนาม
วิศวกรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
โทร