ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมแผนกพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม


ชื่อ: นิภาวรรณ ภามัง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 116
ชื่อ: กฤษยาณีย์ ชัยมาตร
ตำแหน่ง: นักพัฒนาธุรกิจ
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 121
ชื่อ: ฉัตรธิดา สีหาบุตร
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 116
ชื่อ: มาริษา ศิริสิมะ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาธุรกิจ
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 121
ชื่อ: พรทิพย์ ไชยอำนาจ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาธุรกิจ
เบอร์โทร:
ชื่อ: วิรินทร์ยา บุตรโท
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 116
ชื่อ: ธณัชฐา ภมรนาค
ตำแหน่ง: นักพัฒนาธุรกิจ
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 121
ชื่อ: ณัฐวิภา เรืองชัยเจริญ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาธุรกิจ
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 116

แผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม


ชื่อ: พิชชาญา ไกรสกุล
ตำแหน่ง: นักส่งเสริมอุตสาหกรรม
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 120
ชื่อ: วริศรา จันละบุตร
ตำแหน่ง: นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 120

ผู้จัดการ


ชื่อ: วันนิสา วงษ์สัมปันโน
ตำแหน่ง: ผู้จัดการอาวุโส
เบอร์โทร: 0 4304 8048
ชื่อ: พรชวรัตน์ ฐานมั่น
ตำแหน่ง: ผู้จัดการแผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 120
ชื่อ: สุวิทย์ จันทฤทธิ์
ตำแหน่ง: ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 121

ห้องปฏิบัติการบริการเอกชน


ชื่อ: เพียงเพ็ญ หาปู่ทน
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
เบอร์โทร: 08 8574 7017
ชื่อ: รัตตัญญู อุรพร
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
เบอร์โทร: 08 8574 7017
ชื่อ: ชญาภา เชียงเหงียม
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
เบอร์โทร:

โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยฐานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชื่อ: ณัฏฐาเนตร มาสังข์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารจัดการนวัตกรรม
เบอร์โทร:
ชื่อ: ประภัสสร โสรมรรค
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารจัดการนวัตกรรม
เบอร์โทร: