กลุ่มงานสื่อสารองค์กร


ยสินทร ยูงกระสันต์
นักสารสนเทศ
โทร 0 4304 8048 - 118
ณัฐกานต์ อดทน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทร 0 4304 8048
พรสุดา ลานอก
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทร 0 4304 8048 - 101
อาทิตยา จันทรมณี
นักการตลาด
โทร
นภดล กลิ่นศรีสุข
เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทร 0 4304 8048
ศศิญาภา สำราญรมย์
เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทร 0 4304 8048 - 124
ปภาดา สุนทราพันธรักษ์
เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โทร 0 4304 8048 - 124