แผนกสื่อสารองค์กรประชาสัมพันธ์


ชื่อ: ณัฐกานต์ อดทน
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร: 0 4304 8048
ชื่อ: พรสุดา ลานอก
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 101

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์


ชื่อ: นภดล กลิ่นศรีสุข
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เบอร์โทร: 0 4304 8048
ชื่อ: ศศิญาภา สำราญรมย์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 124
ชื่อ: ปภาดา สุนทราพันธรักษ์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 124

การตลาด


ชื่อ: อาทิตยา จันทรมณี
ตำแหน่ง: นักการตลาด
เบอร์โทร:

สารสนเทศ


ชื่อ: ยสินทร ยูงกระสันต์
ตำแหน่ง: นักสารสนเทศ
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 118