ฝ่ายบริหารและนโยบายแผนกนโยบายและแผน


ชื่อ: อรอุษา ลาวินิจ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร: 0 4304 8048
ชื่อ: วันชัย ทิพนัส
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร: 0 4304 8048

แผนกการคลังและทรัพย์สิน


ชื่อ: ธัญรดา ศรีเศรษฐา
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทร: 0 4304 8048
ชื่อ: นริศรา จันทะโสดา
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทร: 0 4304 8048
ชื่อ: อัจฉราภรณ์ โยธายุทธ
ตำแหน่ง: นักบัญชี
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 103
ชื่อ: วรางคณา สุขพืช
ตำแหน่ง: นักบัญชี
เบอร์โทร: 0 4304 8048
ชื่อ: อุษณีย์ อึ้นพวง
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 103
ชื่อ: วัษมล สารน้อย
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 103
ชื่อ: จิรพัฒน์ พรหมชมชา
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร:

แผนกบริหารงานทั่วไป


ชื่อ: พิรดา คูสกุลรัตน์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 117
ชื่อ: สุนิสา ป้องขันธ์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร: 0 4304 8048