คณะกรรมการบริหารหน่วยงานประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน


ชื่อ: รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
ตำแหน่ง: อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์โทร: 0 4300 9700

คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน


ชื่อ: รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร
ตำแหน่ง: คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
เบอร์โทร: 0 4320 2360
ชื่อ: นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ
ตำแหน่ง: รองประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เบอร์โทร:
ชื่อ: ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์
ตำแหน่ง: ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทร:
ชื่อ: รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช
ตำแหน่ง:
เบอร์โทร:
ชื่อ: ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด
ตำแหน่ง:
เบอร์โทร:
ชื่อ: ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ
ตำแหน่ง:
เบอร์โทร:
ชื่อ: ชาญยุทธ วันดี
ตำแหน่ง: พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทร:
ชื่อ: ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
ตำแหน่ง: รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
เบอร์โทร:
ชื่อ: ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล
ตำแหน่ง: กรรมการ และเลขานุการ
เบอร์โทร: 0 4304 8048