เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมแผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (Industrial Research and Development Capacity Building – IRD Capacity Building)4 มี.ค. 2567

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมแผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (Industrial Research and Development Capacity Building – IRD Capacity Building)

คุณสมบัติความพร้อมของสถานประกอบการ

- มีที่ตั้งของสถานประกอบการชัดเจนอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และดำเนินกิจการเพื่อผลิตสินค้าเป็นของตนเอง
- สถานประกอบการเพื่อการเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกรณ์การเกษตร หรือกลุ่มการผลิต ที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 51 และไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ

ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ

- สถานประกอบการได้รับ R&D Blueprint เพื่อใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา (R&D) นำไปสู่การจัดตั้งหรือพัฒนาหน่วยวิจัย (R&D Unit)
- บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D)

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ - 15 มีนาคม 2567
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่https://drive.google.com/.../1rtR36oZNKIrTCbp9Oq4gw0WHnB2...
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 4304 8048 ต่อ 120 หรือ 09 2631 0555 (พิชชาญา)

Tags:
Share: