“อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ยกระดับธุรกิจนวัตกรรมอีสาน ด้วยเทคโนโลยี Enterprise Resource Planing (ERP)10 มิ.ย. 2567

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดกิจกรรมในโครงการการส่งเสริมศักยภาพ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในภูมิภาคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานยกระดับธุรกิจภูมิภาค (Regional Entrepreneur Upgrade) ประจำปี 2567 ในพิธีเปิด ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีผู้ประกอบการและบริษัทเอกชนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ Meeting Room 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (จ.ขอนแก่น)

กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การประเมินทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Enterprise Resource Planing (ERP) จากนั้นเป็นการอบรม 4 หัวข้อ ดังนี้

1) หัวข้อ “How ERP can help business to grow” โดย Mr. Thorsten Leppek Asia director, Acumatica ERP

2) หัวข้อ “เทคนิคการลงทุนระบบ ERP ในธุรกิจ” โดย คุณกฤษติวกร ธรรมแสง (ERP Investment Consultant) กรรมการผู้จัดการบริษัท อีสานดอทคอม จำกัด

3) หัวข้อ “เจาะลึกโครงสร้างและ Module ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจ” โดยคุณอรรถกร เลากุลศานต์ (General Manager) บริษัท ไชเดีย จำกัด

4) หัวข้อ “บทบาทของ IT Project Manager กับความสำเร็จของระบบ ERP” โดยคุณสมเกียรติ แมนสรวง (ERP Project Manager)

แผนงานยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจภูมิภาค เป็นการยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจภูมิภาคทุกกลุ่มที่เป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจภูมิภาค (Regional Economy) ด้วยกระบวนการยกระดับที่หลากหลาย เช่น การเพิ่มคุณภาพทักษะแรงงานในภาคการผลิตและบริการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค disruptive technology รองรับการเปลี่ยนแปลง (transform) เทคโนโลยีของผู้ประกอบการ เช่น smart farming blockchain data science และยังครอบคลุมถึงกระบวนการในการนำองค์ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้กับกิจการของผู้ประกอบการในทุกกลุ่ม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ติดตามการใช้งานเทคโนโลยี เพื่อให้ได้รับการยกระดับและได้ประโยชน์จากการใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าว : ณัฐกานต์ , ภาพ : แผนกประสานงานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

Tags:
Share: