มข.กวาด 11 ที่นั่ง สตาร์ทอัพระดับภูมิภาค หนุนธุรกิจนวัตกรรมจากมหา’ลัย เล็งขยายตลาดต่างประเทศ5 มิ.ย. 2567

        อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือกสตาร์ทอัพรอบระดับภูมิภาค (Regional Bootcamp and Pithching) ภายใต้โปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ (World Class Opportunity with Experiential Learning Program) ปีที่ 2 ในพิธีเปิด ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2567 โดยมีนักศึกษาตัวแทนจาก 4 มหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมจำนวนกว่า 60 ราย ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (จ.ขอนแก่น)

       รูปแบบกิจกรรมคัดเลือกสตาร์ทอัพ รอบระดับภูมิภาค (Regional Pithching) มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาแบบคละมหาวิทยาลัย นำเสนอแผนธุรกิจตามโจทย์ที่ได้รับ จับเวลากลุ่มละ 5 นาที จากนั้นเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวคนละ 4 นาที ในรูปแบบภาคภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

1) ดร.รณกร ไวยวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมแห่งสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2) ดร.กันย์ กังวานสายชล ซีอีโอและผู้ก่อตั้งบริษัท อัลจีบา จำกัด

3) ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4) ดร.สุพจน์ สุทธิรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

5) คุณภวิฑ กัมพลเศวต Unicorn House Managing Partner Line Certified Coach

       ทั้งนี้ ผลการประกวด มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกในรอบระดับภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 20 คน เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 11 คน ได้แก่

1. นางสาวธนิชกานต์ ลีนาลาด วิทยาลัยนานาชาติ

2. นางสาวณัชชา แหล่ป้อง วิทยาลัยนานาชาติ

3. นายณัฏฐ์ดนัย รำจวนจร วิทยาลัยนานาชาติ

4. นางสาววรัญญา ยศบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

5. นายปุญญพัฒน์ ศรีอาจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

6.  นางสาวศุภาพิชญ์ แสงกลาง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

7. นายนาวิน เดชทะราช คณะวิทยาศาสตร์

8. นายวรพล ยิ่งยืน คณะวิทยาศาสตร์

9. นางสาวศมิลิน ทะวา คณะนิติศาสตร์

10. นายชัยชนะ สมีดี คณะศึกษาศาสตร์

และ 11. นายอิสระ นนธิราช คณะสหวิทยาการ

       อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เป็นตัวแทนอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เพื่อไปแข่งขันต่อในรอบระดับประเทศ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันนักศึกษาพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงสู่ตลาดต่างประเทศ 5 ประเทศ ทั้งประเทศไต้หวัน เกาหลี อังกฤษ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีและขอร่วมส่งกำลังใจให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการคัดเลือกในรอบระดับประเทศ 

ข่าว : ณัฐกานต์ / ภาพ : ณัฐกานต์ , ปภาดา , พรสุดา

Share: