KKUSP ร่วม RSP Knowledge Sharing ระดมความคิดแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง สร้างความเชี่ยวชาญของบุคลกรอุทยานวิทยาศาสตร์1 มิ.ย. 2567

   อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.อภิรชัย วงษ์ ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (RSP Knowledge Sharing) ในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง” ภายใต้โครงการบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ สป.อว.ได้มอบหมายให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ (อส.) ดำเนินการจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมศึกษาดูงานพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ และ บริษัท เอ็นเอฟ เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทนเจลยางพารา โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)

ภายในกิจกรรม RSP Knowledge Sharing ได้มีการเสวนาพิเศษหัวข้อ “ความจำเป็นเชิงพื้นที่ ต่อความเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง” โดย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 4 แห่ง, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์เฉพาะทางในต่างประเทศ” โดย Dr. André H.R. Domin, CEO Technologiepark Heidelberg และ Workshop การประเมินความพร้อมของอุทยานวิทยาศาสตร์ต่อการเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง รวมถึงแนวทางการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับของภาคเอกชน

 

ข่าว : พรสุดา

Share: