NESP & KKUSP ร่วม RSP Skill up: Science Park 101 ครั้งที่ 3 เสริมสมรรถนะการทำงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง28 พ.ค. 2567

 

เมื่อวันที่ 23  พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (จ.ขอนแก่น )  ร่วมเป็นคณะกรรมการเสนอแนะการนำเสนอการเขียนข้อเสนอโครงการจากบุคลากรจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในกิจกรรม "การพัฒนาทักษะและศักยภาพเบื้องต้นบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 3 (RSP Skill Up: Science Park 101)" ภายใต้โครงการบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  โดยมีตัวแทนอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันเฉียงเหนือ 1 (จ.ขอนแก่น) และ ตัวแทนอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมนำเสนอการเขียนข้อเสนอโครงการ   

        ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากรใหม่ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะและสมรรถนะที่จำเป็นและเหมาะสมกับความต้องการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พร้อมระดมความคิดเห็นเพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะและศักยภาพเบื้องต้นบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และกิจกรรม Knowledge Sharing แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานฯ โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) มอบหมายให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ รับผิดชอบในการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมกราฟ โฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

 

ภาพ : อาทิตยา

ข่าว : พรสุดา

Share: