อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสาน ด้วยนวัตกรรมจากวิถีชีวิตคนขอนแก่น ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนศ.พสวท. ครั้งที่ 3824 พ.ค. 2567

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าภาพจัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 38 สำหรับนิสิต นักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ชั้นปีที่ 1 - 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 ในคอนเส็ปต์ “Science & Khon Kaen Way of Life” ทั้งนี้ นางสาวพรชวรัตน์ ฐานมั่น ผู้จัดการแผนกประสานงานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในวิทยากรและกรรมการตัดสินการแข่งขัน Pitching ในหัวข้อ “Driving Economy with Science-Based Innovations Inspired by Khon Kaen Way ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตคนขอนแก่น” เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การสร้างเครือข่าย การนำเสนอผลงานที่ได้ปฏิบัติ การฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรคุณวุฒิเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การทำวิจัย การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะเป็นการบ่มเพาะให้นักเรียนทุน พสวท. มีแนวคิดใหม่ ๆ และสามารถนำความรู้ทางวิชากรไปประยุกต์ใช้ต่อไป ในอนาคต

ติดตามย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/DpstCamp38.kku

ข่าว : ณัฐกานต์ ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Tags:
Share: