ขอเชิญผู้ประกอบการ บริษัทเอกชน SMEs ผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธรุกิจ ด้วยเทคโนโลยีด้าน Enterprise Resource Planning (ERP) เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "MINI ERP,Learn & Share " ภายใต้โครงการการส่งเสริมศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบการในภูมิภาคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย) โ22 พ.ค. 2567

ขอเชิญผู้ประกอบการ บริษัทเอกชน SMEs ผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธรุกิจ ด้วยเทคโนโลยีด้าน Enterprise Resource Planning (ERP)

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "MINI ERP,Learn & Share " ภายใต้โครงการการส่งเสริมศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบการในภูมิภาคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ “How ERP can help businesses to grow” by Mr. Thorsten Leppek Asia director, Acumatica ERP

หัวข้อ “เทคนิคการลงทุนระบบ ERP ในธุรกิจ” โดย คุณกฤษติวกร ธรรมแสง (ERP Investment Consultant) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสานดอทคอม จำกัด

หัวข้อ “เจาะลึกโครงสร้างและ Module ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจ” โดย คุณอรรถกร เลากุลศานต์ (General Manager) บริษัท ไชเดีย จำกัด

หัวข้อ “บทบาทของ IT Project Manager กับความสำเร็จของระบบ ERP” โดย คุณสมเกียรติ แมนสรวง ERP Project Manger ประสบการณ์ 24 ปี

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (จ.ขอนแก่น)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 พฤษภาคม 2567 สมัครได้ที่ https://n9.cl/5p2ed

 

1.1 คุณสมบัติผู้ประกอบการ

  1. เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ได้แก่ Startup บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนานย่อม (SMEs) ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 51 
  2. Startup บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนานย่อม (SMEs) ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธรุกิจ ด้วยเทคโนโลยีด้าน Enterprise Resource Planning (ERP) จักต้องมีพื้นฐาน หรือมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหัวข้อการสัมมนา และเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตรจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในสถานประกอบการ
  3. สถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

1.2 สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

  1.  เทคนิคการลงทุนระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 
  2.  บทบาทของ IT Project Manager ในการบริหารจัดการระบบ
  3.  รับการวินิจฉัยปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 
  4.  แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ

 หมายเหตุ: 

  • ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ผู้จัดจะแจ้งประกาศรายชื่อและติดต่อกลับภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ทางอีเมลที่ท่านระบุในข้อมูลการสมัคร
  • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 2 ท่านต่อสถานประกอบการ เท่านั้น 
  • ขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเท่านั้น หากภายหลังทางผู้จัดทราบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาคัดเลือก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

นางสาววริศรา จันละบุตร (กิ่งแก้ว)

โทรศัพท์ : 0 430 48048 ต่อ 119 หรือ 09 2637 0555

E-mail : indus1@kkusp.com

Tags:
Share: