“นศ. Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”7 ธ.ค. 2566

“นศ. Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรวัฒน์ วรคันทักษ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายหัวข้อ “การดำเนินงานฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านธุรกิจและตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาขอรับบริการ” พร้อมทั้งเยี่ยมชม The next food center และโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร ณ ห้อง Boardroom อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ข่าว/ภาพ : ณัฐริกา , ณัฐกานต์

Tags:
Share: