“พาณิชย์ จับมือ อุทยานวิทย์ มข. จัดกิจกรรม Pitching MOC KhonKaen Creativity งานไหม ขอนแก่น 2566”7 ธ.ค. 2566

“พาณิชย์ จับมือ อุทยานวิทย์ มข. จัดกิจกรรม Pitching MOC KhonKaen Creativity งานไหม ขอนแก่น 2566”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแสดงและจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมนานาชาติ และกิจกรรม Pitching MOC KhonKaen Creativity Contest เวทีสำหรับงานฝีมือ และคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็น 4 กิจกรรมย่อย ดังนี้ ได้แก่ 1) Young Designer 2) ประกวดนวัตกรรมสิ่งทอภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) ประกวดออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่ 4) การสร้าง Branding เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และมาตรฐานในระดับสากลการจับคู่ธุรกิจ “KHONKAEN World Silk Craft Festival 2023” ภายในงาน เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสิน ดังนี้

1. ผศ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 อาจารย์อรรคพล ล่าม่วง อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. นายณกรณ์ ตั้งหลัก ที่ปรึกษากรมหม่อมไหม ครูช่างศิลป์หัตถกรรม สาขาผ้าทอลายโบราณ

4. นายสุระชัย วิชาชัย หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

5. นางสาวบุญยวีร์ ชำกรม หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

6. นายนิยุทธ์ สืบสาย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

7. นายสุรชัย นาภรณ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ณ อาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าชั่วคราว (โดมปรับอากาศ) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ผลการประกวดกิจกรรม Pitching MOC KhonKaen Creativity Contest เวทีสำหรับงานฝีมือ และคิดสร้างสรรค์ ทั้ง 4 Track ดังนี้

Track 1 Young Designer

รางวัลชนะเลิศ : ทีม KRAMPHON ผลิตภัณฑ์ ชุดผ้าไหมสำหรับผู้ชาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม FASHION KVC ผลิตภัณฑ์ ขอน - แก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม KHAN KOON ผลิตภัณฑ์ ชุดแฟชั่น

รางวัลชมเชย : ทีมCharlsboil ผลิตภัณฑ์ 24 Hours From Fath (24 ชั่วโมงจากแรงความศรัทธา)

รางวัลชมเชย : ประทีม แพรวา ผลิตภัณฑ์ ชุดผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์

Track 2 ประกวดนวัตกรรมสิ่งทอภูมิปัญญาท้องถิ่น

รางวัลชนะเลิศ : ทีม TC. Mudmee Art & Design ผลิตภัณฑ์สิ่งทออาตเพื่อตกแต่งบ้าน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม หนองหญ้าปล้อง

ชื่อผลิตภัณฑ์ เสื้อใยไหมและลวดลายแบบใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม กลุ่มวิสาหกิจทุ่งเศรษฐีขอนแก่นผลิตภัณฑ์ เก้าอี้สนาม

รางวัลชมเชย : ทีม KVC สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าใส่ไส้ Thai Silk

รางวัลชมเชย : ทีม นุชนารถ ผลิตภัณฑ์ ชั้นวางของจากไหม

 Track 3 ประกวดออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่

รางวัลชนะเลิศ : ทีม T chattuwan ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ร่วมสมัย ลายทุ่งกุลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม Kuemma-u-01 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายโน้ตดนตรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม มัทธารา ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ จัดสนวนวารีพัฒนา

รางวัลชมเชย : ทีม Thonnawan museum fo art&dress ผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายมัจฉาจมวารี

รางวัลชมเชย : ชื่อทีม พูลผมไหมไทย ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายมัดหมี่ ที่ออกแบบมามีลายลักษณะเฉพาะ

Track 4 การสร้าง Branding เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบกรให้มีอัตลักษณ์และมาตรฐานในระดับสากล

รางวัลชนะเลิศ : ทีม Maligood01 ผลิตภัณฑ์ Maligood

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม Mathana ผลิตภัณฑ์ Mathtara

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม T Chattuwan ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมร่วมสมัย

รางวัลชมเชย : ทีมวิสาหกิจทุ่งเศรษฐีขอนแก่น ผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าไหม

รางวัลชมเชย : ทีม KUNA SILK ผลิตภัณฑ์ สบู่โปรตีนไหม

Tags:
Share: