“รมว.ศุภมาส ลงพื้นที่ประชุมกลุ่มจังหวัดอีสานบน ก่อนประชุม ครม.นอกสถานที่ ม.ขอนแก่นต้อนรับและนำนวัตกรรมร่วมออกบูท”7 ธ.ค. 2566

“รมว.ศุภมาส ลงพื้นที่ประชุมกลุ่มจังหวัดอีสานบน ก่อนประชุม ครม.นอกสถานที่ ม.ขอนแก่นต้อนรับและนำนวัตกรรมร่วมออกบูท”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2566 ณ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี ) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อประชุมมอบนโยบายการทำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัด อว. พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.อว. ผู้บริหารกระทรวง อว.และผู้บริหารงาน อว.ส่วนหน้าและเครือข่ายมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวง อว. รวมทั้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วม

เมื่อมาถึงนางสาวศุภมาส ได้ชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการของกระทรวง อว.เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ เช่น UDRU NEXTs และหลักสูตรการพัฒนาทักษะ upskill – reskill บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯลฯ ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูท โดยมี ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอการดำเนินงานและแนะนำผลิตภัณฑ์ภายใต้การสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์

จากนั้น นางสาวศุภมาส ได้ประชุมมอบนโยบายการทำงานด้าน อววน.พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ว่า พื้นที่จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้แก่ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี มีศักยภาพ อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคอีสาน ที่สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้ออำนวย และกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในพื้นที่ ตลอดจนมีทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี และศาสนา รมว.มหาดไทยก็ได้เน้นย้ำผลักดันให้กระทรวง อว. เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ ดังนั้นการมีส่วนร่วมกับพื้นที่และชุมชนจึงสำคัญ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมกับยกระดับทั้งภาคการท่องเที่ยว ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ประชาชน

Tags:
Share: