Talent Mobility อีสาน ประชุมติดตามปิดโครงการ “การพัฒนาสูตรอาหารจิ้งหรีดต้นทุนต่ำและโปรแกรมการให้อาหารเพื่อยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงของฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย”7 ธ.ค. 2566

Talent Mobility อีสาน ประชุมติดตามปิดโครงการ “การพัฒนาสูตรอาหารจิ้งหรีดต้นทุนต่ำและโปรแกรมการให้อาหารเพื่อยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงของฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมติดตามปิดโครงการ “การพัฒนาสูตรอาหารจิ้งหรีดต้นทุนต่ำและโปรแกรมการให้อาหารเพื่อยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงของฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย” โดย รองศาสตราจารย์ทศพร อินเจริญ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหัวหน้าโครงการ ดำเนินงานร่วมกับ บริษัท ล้านฟาร์มฮัก จำกัด ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ ผ่านการประชุมออนไลน์

Tags:
Share: