อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมสร้างความแข็งแกร่งชุมชน สร้างมูลค่าฟางข้าวสู่ของตกแต่งบ้าน29 พ.ย. 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมสร้างความแข็งแกร่งชุมชน สร้างมูลค่าฟางข้าวสู่ของตกแต่งบ้าน

ด้วยสถาบันวิจัยพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการนวัตกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพบนวิถีท้องถิ่นไทยแบบยั่งยืนขึ้น เพื่อพัฒนาแพลทฟอร์มนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบบูรณาการเพื่อปรับสมดุลร่างกายล้างพิษ และ ชะลอวัย ในลักษณะที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลขึ้น โดยในโครงการมีกิจกรรมที่เสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตรเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงกับอาหารเชิงสุขภาพให้แก่นักท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วมนั้น

โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มข.ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม Innovation Of Rice By Product พัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว ณ บ้านโนนสะอาด ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก อ.นลินี ทองแท้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการแปรรูปกระเป๋าจากฟางข้าว

และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าวขึ้น โดยมี ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรม Workshop ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำกระเป๋า และของตกแต่งบ้านจากฟางข้าว ตลอดจนจำหน่ายสินค้ากระเป๋าและของตกแต่งบ้านจากฟางให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างรายได้จากทรัพยากรที่ชาวบ้านมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทาง BCG ณ บ้านโนนสะอาด ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ภาพ : รัฐอาภา

ข่าว : อรพรรณ

Tags:
Share: