อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “การแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บและเพิ่มมูลค่าข้าวโพดข้าวเหนียว“ ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community)23 พ.ย. 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “การแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บและเพิ่มมูลค่าข้าวโพดข้าวเหนียว“ ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเจ้าหน้าที่แผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “การแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บและเพิ่มมูลค่าข้าวโพดข้าวเหนียว“ โดยมี รองศาสตราจารย์รัชฎา ตั้งวงค์ไชย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวโพดข้าวเหนียว “เหนียวหวานชมพู” โดยผ่านการแปรรูปเป็น 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวโพดข้าวเหนี่ยวแช่เยือกแข็ง และน้ำนมข้าวโพดข้าวเหนียว ควบคู่กับการถ่ายการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิตด้วยหลักสุขลักษณะส่วนบุคคล รวมถึงการให้องค์ความรู้ในด้านรูปแบบการจำหน่ายและการเข้าถึงลูกค้า ตลอดจนการวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนาการในเบื้องต้น เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานต่อไป

Tags:
Share: