อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบนวัตกรรมการผลิตอาหารไก่ชนจากด้วงมะพร้าว“ ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community)23 พ.ย. 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบนวัตกรรมการผลิตอาหารไก่ชนจากด้วงมะพร้าว“ ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community)

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเจ้าหน้าที่แผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบนวัตกรรมการผลิตอาหารไก่ชนจากด้วงมะพร้าว“ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์ แพงไพรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบนวัตกรรมการผลิตอาหารไก่ชนจากด้วงมะพร้าว ด้วยการนำด้วงมะพร้าวที่ได้จากวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการเลี้ยงด้วยสูตรอาหารเฉพาะ สำหรับนำมาพัฒนาในผลิตภัณฑ์สูตรอาหารครบส่วนต้นแบบที่เหมาะสมสำหรับไก่ชนหนุ่ม ซึ่งจากการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและไขมันตามวิธีการของ AOAC (1995) ก่อนนำไปประกอบในสูตรอาหารครบส่วน จะมีการกำหนดปริมาณโปรตีนเท่ากับ 15 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานใช้ประโยชน์ได้เท่ากับ 2,900 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัมอาหาร เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของไก่ชนหนุ่ม นอกจากนี้ยังพบว่าการพัฒนาสูตรอาหารครบส่วนสะดวกในการเตรียมวัตถุดิบและสามารถลดต้นทุนการผลิตจากเดิมได้อีกด้วย

Tags:
Share: