อุทยานวิทย์ ฯ มข. ลงพื้นที่ติดตามโครงการแปรรูปหัวผักกาดขาวตกเกรด เพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์แช่อิ่มอบแห้ง 7 รสชาติ23 พ.ย. 2566

อุทยานวิทย์ ฯ มข. ลงพื้นที่ติดตามโครงการแปรรูปหัวผักกาดขาวตกเกรด เพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์แช่อิ่มอบแห้ง 7 รสชาติ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ลงพื้นที่ประเมินผลติดตามความก้าวหน้าโครงการ“การแปรรูปหัวผักกาดขาวตกเกรด สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนของวิสาหกิจกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านทางพาดปอแดง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น” ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(Area-base Innovation for Community) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร แซ่เอียว อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ ที่ได้วินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นของเกษตรบ้านทางพาดปอแดง พบว่ามีหัวผักกาดขาวที่ตกเกรด พร้อมส่วนเหลือทิ้งและผักในภาวะล้นตลาด

ซึ่งจากปัญหาที่พบจึงได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การพัฒนากระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์หัวผักกาดขาวแช่อิ่มอบแห้ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่า เพิ่มช่องทางจำหน่าย เพื่อเป็นการลดความสูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากพืชตกเกรดและส่วนเหลือทิ้ง นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มอันเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการหมักและอบแห้ง ซึ่งสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หัวผักกาดขาวแช่อิ่มอบแห้ง 7 รสชาติ ได้แก่ รสมะม่วง รสมะตูม รสอัญชัน รสกระเจี๊ยบ รสใบเตย รสลำไย และรวมรส

ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยการการจัดอบรมพร้อมทั้งสาธิตกระบวนการผลิตในระดับการผลิตที่สามารถจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ และการอบรมด้านการตลาดออนไลน์ให้ชุมชนมีทักษะการบริหารจัดการด้านการตลาด ตลอดจนให้สถานที่แปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

ภาพ : แผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

ข่าว : พรสุดา

Tags:
Share: