NIA ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างจัดกิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการภาคอีสานด้วยธุรกิจนวัตกรรม15 พ.ย. 2566

NIA ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างจัดกิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการภาคอีสานด้วยธุรกิจนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา) และ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการภาคอีสานด้วยธุรกิจนวัตกรรมภายใต้โครงการ "REGIONAL INNOVATION ด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ" ปีงบประมาณ 2567 โดยมี ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. กล่าวเปิดกิจกรรม นายปุณณภพ วัชรมัยสกุล นักพัฒนานวัตกรรม อุทยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.นครราชสีมา กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา) ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ในส่วนภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืน แก่ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Smart SME3) และ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) อีกทั้งสร้างการรับรู้และเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการพิจารณาโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

- การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "แนวทางการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมและแนวทางการต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม" โดย ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

- การบรรยายในหัวข้อ "Business Model Canvas" และ "Marketing Model Canvas"และกิจกรรม Workshop หัวข้อ Market Feasibility Study และ หัวข้อ Marketing Model Canvas โดย ดร.ฉัตรชัย พิศพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทั้งนี้มี ผู้ประกอบการ บริษัทเอกชน และStartup เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 30 บริษัท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ภาพ: ปภาดา

ข่าว : พรสุดา

Tags:
Share: