มข. ต้อนรับ นักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ด้านการเป็นผู้ประกอบการและด้าน Security Data Platform3 พ.ย. 2566

มข. ต้อนรับ นักเรียนนายร้อย จปร. ศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ด้านการเป็นผู้ประกอบการและด้าน Security Data Platform

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ นำโดย ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ พร้อมด้วย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และนางสาววราภรณ์ ผิวพรรณงาม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ พ.อ.รุ่งศักดิ์ จิตต์แก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่2 และปีที่ 3

โดย ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ บรรยายภาพรวมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ คุณวันนิสา วงษ์สัมปันโน ผู้จัดการอาวุโสและผู้จัดการห้องปฏิบัติ The Next Food Center บรรยายเรื่องการส่งเสริมทักษะ ด้านการแปรรูปอาหาร เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการในการต่อยอดธุรกิจด้านเกษตรและอาหาร และ ดร.ปรเมษฐ กลั่นฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการทำงานวิจัยและการบริการวิชาการทางด้านฟีโนมิกส์ บรรยายในหัวข้อ ความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับห้องปฏิบัติการ

หลังจากนั้นคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Smart City Operation Center (SCOPC) พร้อมรับฟังการบรรยายบรรยาย AI City และ Security Data Platform โดย ศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. และ รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ The Next Food Center ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนนายร้อยในอนาคต

ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกบูทจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่คณะศึกษาดูงานอีกด้วย ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น )

ภาพ : นภดล ,ปภาดา

ข่าว : พรสุดา

Share: