เปิดรับสมัครแล้ว โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2567 (TED Youth Startup 2024) สำหรับนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ในการเริ่มต้นธุรกิจ Startup มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท12 ต.ค. 2566

มาแล้วว‼️ เปิดรับสมัครแล้ว โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2567 (TED Youth Startup 2024) สำหรับนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ในการเริ่มต้นธุรกิจ Startup มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท

โปรแกรมที่เปิดรับสมัคร
โปรแกรม Ideation Incentive Program (IDEA)
คุณสมบัติผู้สมัคร : ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี โท เอก หรือจบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และเป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ

โปรแกรม Proof of Concept (POC)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอย่างน้อย 1 คนเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยหรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุน โดยมีสัดส่วนการถือครองหุ้นในกิจการมากกว่าร้อยละ 30 และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมทั้งเป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)

▶️ สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน ได้ที่ https://drive.google.com/.../133QMMUw4u4sWZbjMpRAZhygUH...
        </div>
        <div class=

Tags:
Share: