“มข. เปิดบ้านต้อนรับ นิสิตศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ม.เกษตรศาสตร์ สกลฯ เรียนรู้นอกห้องเรียน สู่กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งชุมชน”

18 ก.ย. 2566

“มข. เปิดบ้านต้อนรับ นิสิตศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ม.เกษตรศาสตร์ สกลฯ เรียนรู้นอกห้องเรียน สู่กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งชุมชน”

วันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 17 คน ในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งนี้ คุณวราภรณ์ ผิวพรรณงาม รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดยมีคุณพรชวรัตน์ ฐานมั่น ผู้จัดการแผนกประสานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายหัวข้อ “ภาพรวมการดำเนินงานฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านโครงการต่าง ๆ” จากนั้น คณะฯ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ The Next Food Center โดยมี คุณวันนิสา วงษ์สัมปันโน ผู้จัดการอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์ บรรยายและแนะนำบริการสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร จากนั้น เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร (Food Pilot Plant) การศึกษาดูงานครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปฝึกปฏิบัติในภาคสนามจริง พร้อมพัฒนาสู่เกษตรกรฐานองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ต่อยอดสร้างชุมชนเข้มแข็งในอนาคต ต่อไป ณ ห้องประชุม Meeting Room 6 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ข่าว : ณัฐกานต์

Tags:
Share: