ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รอบระยะเวลา 6 เดือน

4 ก.ย. 2566

ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รอบระยะเวลา 6 เดือน

วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สถาบันแม่ข่าย) เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในเครือข่าย ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการ 43 ราย จาก 9 มหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 6. มหาวิทยาลัยนครพนม 7. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ 9. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) และผ่านระบบออนไลน์ (zoom) โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

ข่าว / ภาพ : พิมพ์ชนก

Tags:
Share: