ประชุมทบทวนงานนโยบายและยุทธศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

4 ก.ย. 2566

ผนึกกำลัง 4 เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถด้านการดำเนินงานและให้บริการพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดประชุมทบทวนงานนโยบายและยุทธศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยมอบหมายให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายแสงชัย ธีรกุลวานิช และ นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ คณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีคุณสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย คุณทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กปว.) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก กปว. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ โรงแรม ลิมอน วิลล่า เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม พร้อมนำเสนอการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ในปีที่ผ่านมา และการสร้างภาพลักษณ์ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นที่รู้จักและนำผลงานวิจัยเข้าไปช่วยสนับสนุน ทั้งในภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีผู้บริหารเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค อีก 3 ภูมิภาค ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ, อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ เข้าร่วม ซึ่งการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่ผ่านมา พร้อมระดมความคิดเห็นเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถในด้านการดำเนินงานและให้บริการพัฒนาผู้ประกอบการพร้อมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์

ภาพ : นภดล

เรียบเรียง : พรสุดา

Tags:
Share: