ขอเชิญชวนอาจารย์ / นักวิจัย ผู้ที่สนใจเข้าไป “ตีโจทย์” ความต้องการในภาคเอกชนด้วย วทน. เชิญอ่านทางนี้ !!4 ก.ย. 2566

Pre-Talent Mobility รอบที่ 3
ขอเชิญชวนอาจารย์ / นักวิจัย ผู้ที่สนใจเข้าไป “ตีโจทย์” ความต้องการในภาคเอกชนด้วย วทน. เชิญอ่านทางนี้ !!

สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ
ถ้า…..
???? หากท่านกำลังไม่แน่ใจ ว่างานวิจัยนี้จะสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือไม่?
???? หากท่านต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับงานวิจัยของท่าน?
???? เงื่อนไข
1. อาจารย์/นักวิจัย สามารถยื่นข้อเสนอโครงการ 1 โครงการ / 1 ท่าน / 1 สถานประกอบการ
2. ลักษณะของงานวิจัย เป็นการศึกษาเบื้องต้น หรือ ศึกษาความเป็นไปได้ของงานวิจัยร่วมกับเอกชน โดยมีขอบเขตหัวข้อโครงการ ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ
3. สถานประกอบการที่เข้าร่วมต้องเป็นนิติบุคคล จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายไทย ได้แก่ บริษัท / หจก. / วิสาหกิจชุมชน / สหกรณ์ / Start up และอื่นๆ
ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2566
???? หากนักวิจัยท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรทิพย์ ไชยอำนาจ (ป๊อปปี้)

Tags:
tm
Share: