"ม.ขอนแก่น หนุนความรู้การตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ ‘ฝีมือชุมชนตำบลศิลา’"4 ก.ย. 2566

"ม.ขอนแก่น หนุนความรู้การตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ ‘ฝีมือชุมชนตำบลศิลา’"

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อดังต่อไปนี้

1) หัวข้อ “ความรู้พื้นฐานด้านการตลาด” โดย นางสาวพรสุดา ลานอก เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

2) หัวข้อ “Digital Marketing” โดย นายยสินทร ยูงกระสัน นักสารสนเทศ

และ 3) หัวข้อ “ถ่ายภาพสินค้าอย่างไร ให้โดนใจลูกค้าด้วยสมาร์ทโฟน” โดย นางสาวณัฐกานต์ อดทน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะและเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพ ในรูปแบบฝึกอบรมการประกอบอาชีพ หลักสูตรการถ่ายภาพนิ่งและการทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนที่สนใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น

ข่าว : ณัฐกานต์

Tags:
Share: