"16 สถาบันผนึกเครือข่าย Regional Science Park เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งเป้ายกระดับบริการโครงสร้างพื้นฐาน สู่มาตรฐานระดับสากล"

4 ก.ย. 2566

"16 สถาบันผนึกเครือข่าย Regional Science Park เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งเป้ายกระดับบริการโครงสร้างพื้นฐาน สู่มาตรฐานระดับสากล"

(23 ส.ค. 66) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะสถาบันแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย รศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนางสาวอรพรรณ สุวรรณวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม RSP Knowledge Sharing 2023 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สป.อว. และบุคลากรมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จำนวน 16 สถาบันเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ หัวข้อการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานจากผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง 4 แห่ง ก่อนที่จะศึกษาดูงานพื้นที่อาคารอำนวยการฯ และเยี่ยมชมผู้ประกอบการพร้อมรับฟังผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบในอาคารฯ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับการให้บริการของโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการจากผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มากขึ้นจนสามารถสร้างเครือข่ายการให้บริการ เชื่อมโยง บูรณาการกลไกการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้อย่างมืออาชีพ ในอนาคต ต่อไป

เรียบเรียง : ณัฐกานต์ อดทน

ข้อมูล / ภาพ : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)

Tags:
Share: