ขยายระยะเวลา เปิดรับข้อเสนอโครการเพื่อชุมชุน ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) ปีงบประมาณ 256626 ก.ค. 2566

????ขยายระยะเวลา เปิดรับข้อเสนอโครการเพื่อชุมชุน????

ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) ปีงบประมาณ 2566

????ขอเชิญชวนผู้ประกอบการภายในชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ ที่ต้องการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน

????สิ่งที่ชุมชนจะได้รับ

✅การนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

✅การยกระดับผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

✅การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ การฝึกปฏิบัติ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในพื้นที่

????️ เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2566

สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือทาง E-mail : Indus1@kkusp.com

????ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://drive.google.com/.../1XJgsoq5tHAvDqE3jv...

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

คุณวริศรา จันละบุตร (กิ่งแก้ว)

โทรศัพท์ 043-048048 ต่อ 119 หรือ 092-6310555

Tags:
Share: