วิสัยทัศน์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         “พัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน”