แผนกสื่อสารองค์กร

แผนกสื่อสารองค์กร
ชื่อ: นภดล กลิ่นศรีสุข
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เบอร์โทร: 0 4304 8048
อีเมลล์: inde@kkusp.com
ชื่อ: ศศิญาภา สำราญรมย์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 124
อีเมลล์: inde@kkusp.com
ชื่อ: ณัฐกานต์ อดทน
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร: 0 4304 8048
อีเมลล์: info@kkusp.com
ชื่อ: พรสุดา ลานอก
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 101
อีเมลล์: info@kkusp.com
ชื่อ: ยสินทร ยูงกระสันต์
ตำแหน่ง: นักสารสนเทศ
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 118
อีเมลล์: it@kkusp.com
ชื่อ: จุฑาพร แก้วพลงาม
ตำแหน่ง: นักการตลาด
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 122
อีเมลล์: marcom@kkusp.com
ชื่อ: ศิรินธร ตติเวชกุล
ตำแหน่ง: นักการตลาด
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 122
อีเมลล์: mkt2@kkusp.com