แผนกบุคคล

แผนกบุคคล
ชื่อ: บุณยนุช วงษ์ชารี
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 102
อีเมลล์: hr@kkusp.com