ฝ่ายบริหารอาคาร

แผนกจัดการอาคาร
ชื่อ: รัฐอาภา ศักดิ์ศาสตร์
ตำแหน่ง: ผู้จัดการแผนกจัดการอาคาร
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 104
อีเมลล์: am@kkusp.com
ชื่อ: ณัฐธิดา อาษาราช
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานอาคารและบริการลูกค้า
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 104
อีเมลล์: cs@kkusp.com
ชื่อ: อิสราพัส ผดุงรส
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาคาร
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 104
อีเมลล์: technic@kkusp.com
ชื่อ: เฉลิมฤทธิ์ จันทร์โสม
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 104
อีเมลล์: technic@kkusp.com
ชื่อ: นราศักดิ์ ฮาตแสนเมือง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาคาร
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 104
อีเมลล์: technic@kkusp.com
แผนกส่งเสริมการตลาด