ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

ผู้จัดการภายในฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
ชื่อ: วันนิสา วงษ์สัมปันโน
ตำแหน่ง: ผู้จัดการอาวุโส
เบอร์โทร: 0 4304 8048
อีเมลล์: wannisa@kkusp.com
ชื่อ: สุวิทย์ จันทฤทธิ์
ตำแหน่ง: ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 121
อีเมลล์: ubi@kkusp.com
ชื่อ: พรชวรัตน์ ฐานมั่น
ตำแหน่ง: ผู้จัดการแผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 120
อีเมลล์: tm@kkusp.com
ชื่อ: กิตติมา ไตรรัตนศิริชัย
ตำแหน่ง: ผู้จัดการโรงงานต้นแบบสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เบอร์โทร: 088 574 7017
อีเมลล์: foodpilotplant@kkusp.com
แผนกพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
ชื่อ: ศิริพร ตันติพัฒนานนท์
ตำแหน่ง: นักพัฒนาธุรกิจ
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 121
อีเมลล์: incu@kkusp.com
ชื่อ: กมลแก้ว ศรีนวล
ตำแหน่ง: นักพัฒนาธุรกิจ
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 121
อีเมลล์: incu@kkusp.com
แผนกส่งเสริมกิจกรรม
ชื่อ: ดุษฎีรัตน์ ชุมชาตรี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 116
อีเมลล์: project@kkusp.com
ชื่อ: นิภาวรรณ ภามัง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 116
อีเมลล์: cooffice@kkusp.com
ชื่อ: วิรินทร์ยา บุตรโท
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 116
อีเมลล์: cooffice@kkusp.com
ชื่อ: พาณีพร เสียงสนั่น
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 116
อีเมลล์: cooffice@kkusp.com
แผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
ชื่อ: พิชชาญา ไกรสกุล
ตำแหน่ง: นักส่งเสริมอุตสาหกรรม
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 120
อีเมลล์: tm@kkusp.com
ชื่อ: ยศพล พงษ์แก้ว
ตำแหน่ง: นักส่งเสริมอุตสาหกรรม
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 120
อีเมลล์: tm@kkusp.com
ชื่อ: อกนิษฐ์ สันธินาค
ตำแหน่ง: นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 119
อีเมลล์: irtc@kkusp.com
ชื่อ: รัตนศักดิ์ วรรณกุล
ตำแหน่ง: นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 119
อีเมลล์: irtc@kkusp.com
ชื่อ: ทักษิณา อินทรมณี
ตำแหน่ง: นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 119
อีเมลล์: irtc@kkusp.com
ชื่อ: อารยา ชัยศิริ
ตำแหน่ง: นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 119
อีเมลล์: irtc@kkusp.com
แผนกกิจการพิเศษ
ชื่อ: พีระพงษ์ วงษ์ทหาร
ตำแหน่ง: นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
เบอร์โทร: 088 574 7017
อีเมลล์: foodpilotplant@kkusp.com
ชื่อ: ศักรินทร์ ปรัชญา
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค
เบอร์โทร: 088 574 7017
อีเมลล์: foodpilotplant@kkusp.com
ชื่อ: ปฐวริญญ์ วรฉัตร
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
เบอร์โทร: 088 574 7017
อีเมลล์: foodpilotplant@kkusp.com
ชื่อ: อรณิช สังฆพันธ์
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
เบอร์โทร: 088 574 7017
อีเมลล์: foodpilotplant@kkusp.com
SCOPC
ชื่อ: พงศ์พัฒน์ กังก๋ง
ตำแหน่ง: ผู้จัดการ SCOPC
เบอร์โทร: 0 4304 8048
อีเมลล์: scopc@kkusp.com