ฝ่ายบริหารและนโยบาย

แผนกบริหารงานทั่วไป
ชื่อ: พิรดา คูสกุลรัตน์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 117
อีเมลล์: acc@kkusp.com
ชื่อ: สุนิสา ป้องขันธ์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร: 0 4304 8048
อีเมลล์: acc@kkusp.com
แผนกการคลังและทรัพย์สิน
ชื่อ: จิราภรณ์ แสนยบุตร
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 103
อีเมลล์: fa@kkusp.com
ชื่อ: อารียา คูสกุลรัตน์
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 103
อีเมลล์: fa@kkusp.com
ชื่อ: อัจฉราภรณ์ โยธายุทธ
ตำแหน่ง: นักบัญชี
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 103
อีเมลล์: fa@kkusp.com
ชื่อ: ยุวดี ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง: นักบัญชี
เบอร์โทร: 0 4304 8048 - 103
อีเมลล์: fa@kkusp.com
ชื่อ: ธัญรดา ศรีเศรษฐา
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทร: 0 4304 8048
อีเมลล์: supply@kkusp.com
ชื่อ: นริศรา จันทะโสดา
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทร: 0 4304 8048
อีเมลล์: supply@kkusp.com
แผนกนโยบายและแผน
ชื่อ: อรอุษา ลาวินิจ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร: 0 4304 8048
อีเมลล์: strategy@kkusp.com
ฝ่ายบริหารและนโยบาย