คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ
ชื่อ: ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ
เบอร์โทร: 0 4304 8048
อีเมลล์: apirachai@kkusp.com
รองผู้อำนวยการ
ชื่อ: นางรุ่งทิพย์ สารวงษ์
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาคุณภาพและความยั่งยืนองค์กร
เบอร์โทร: 0 4304 8048
อีเมลล์: roongtip@kkusp.com
ชื่อ: ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ ด้านเขตเศรษกิจนวัตกรรม และโครงสร้าง
เบอร์โทร: 0 4304 8048
อีเมลล์: teerawat@kkusp.com
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ชื่อ: พัชรียา แซ่จึง
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านนโยบายและแผน
เบอร์โทร: 0 4304 8048
อีเมลล์: patchariya@kkusp.com
ชื่อ: อรพรรณ สุวรรณวิจิตร
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารและบริการสังคม
เบอร์โทร: 0 4304 8048
อีเมลล์: orapan@kkusp.com