Business Brotherhood22 พ.ย. 2566

ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย
(Business Brotherhood)

วัตถุประสงค์อะไร

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการ ขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย

2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่เข้าร่วม โครงการ อาทิ ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้านการจัดการโดยมี มหาวิทยาลัยและกิจการขนาดใหญ่ร่วมกันเป็นพี่เลี้ยง

3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการพัฒนาธุรกิจที่ มีศักยภาพในการเติบโตสูง

4. เพื่อส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่นำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ

5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเขียนแนวคิดธุรกิจและการนำเสนอ แนวคิดธุรกิจเพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำไปประกอบเป็นธุรกิจได้จริง

6. เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น คณะ ภาควิชา ศูนย์วิจัย สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญาของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นส่วนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

7. เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานรัฐและเครือข่ายพันธมิตร รวมไปถึงการเชื่อมโยงหน่วยงานเอกชน อาทิเช่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัด และเชื่อมโยงแหล่งทุนอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจ

 

เปิดรับกลุ่มเทคโนโลยี:
-ด้านอาหารและการเกษตร
-ด้านสุขภาพและการแพทย์
-ด้านดิจิทัล
-ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ:
-ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ BUSINESS BROTHERHOOD มาก่อน
-นักศึกษาปริญญาตรี/โท/เอก หรือบุคคลทั่วไป
-มีโอเดียเผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

สิ่งที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ
“ ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการ สูงสุด 200,000 บาท/ทีม ”
• ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ(Big Brother) ในการพัฒนาธุรกิจด้านต่างๆ ได้แก่ การพิสูจน์เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาแผนธุรกิจและการทดสอบตลาด
• มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอื่นๆเพิ่มมากขึ้น

-ลงทะเบียนออนไลน์ : https://kku.world/1ljko
-ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการ : https://kku.world/twd6e


เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล : project@kkusp.com
โทร : 083-1469956 (เล็ก)

Tags:
Share: