พันธกิจ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ที่มีลักษณะกระจายออก แทนอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้ความรู้สึกเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

- ส่งเสริมและพัฒนาภาคเอกชน ชุมชน โดยบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่นำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ

- ส่งเสริมระบบการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เกิดความร่วมมือกับภาคเอกชน รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคการผลิตและบริการ

- ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีสมรรถนะตรงตามสายงานและสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์แบบมืออาชีพ รวมถึงสนับสนุนกลไกที่ก่อให้เกิดความสุขและคุณภาพชีวิตของคนทำงาน

- บริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยใช้หลักการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมในระดับสากล