นิยาม

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการโดยนำองค์ความรู้ทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผสานความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) การจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการช่วยกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค ซี่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน