SERVICE & SUPPORT


หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการบ่มเพาะวิสาหกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นหลักเพื่อให้เกิดธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการบ่มเพาะ

เป็นผู้ประกอบการ หรือบุคคลที่วไปที่สนใจ หรือเริ่มต้นทำธุรกิจที่ต้องการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในกิจการ สั่งที่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะจะได้รับการบริการ

- สถานที่ทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวก (Low Cost Facilities) สำหรับผู้เข้าร่วมการบ่มเพาะที่ต้องการพื้นที่สำนักงาน TBI มีพื้นที่ให้เช่าเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของท่าน ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร โทรศัพท์ โทรสาร เครืองถ่ายเอกสาร เป็นต้น ในราคาที่ต่ำกว่าพื้นที่ให้เช่าโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะ พร้อมอินเตอร์เน็ตและใช้ห้องประชุมฟรี

- การบริการความช่วยเหลือในการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) TBI มีผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือด้านวิชาการ ในการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) แผนการตลาดและแผนด้านการบริหารจัดการแก่ผู้เข้าร่วมบ่มเพาะ

- การบริการแนะนำในการเริ่มต้นธุรกิจ (Business Consulting)

- การบริการช่วยเหลือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Access to funding) TBI มีการช่วยเหลือผู้เข้ารับการบ่มเพาะให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกบอธุรกิจ ททั้งในรูปแบบการกู้ยืมจากแหล่งทุนหรือการหาผู้ร่วมทุน

- การบริการช่วยเหลือในการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) TBI มีบริการช่วยดหลือในการจับคู่ธุรกิจ หรือสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) แก่ผู้ที่เข้ารับการบ่มเพาะรวมถึงการประชาสัมพันธ์

- การบริการช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภณฑ์ (Product Development) TBI ให้บริการวิชาการในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และเครื่อ่งต้นแบบ สนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าที่ปรึกษาเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเข้มแข็งโดยอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากรทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการบ่มเพาะ

1. การวิเคาระห์ธุรกิจ (ใช้ระยะเวลา 3 เดือน*)

- ตรวจสุขภาพธุรกิจ

- การอบรมทำวิจัยตลาด

- ทำวิจัยตลาดเบื้องต้น

- วิเคาระห์การเริ่มต้นและจัดตั้งธุรกิจ

2. กำหนดแนวทางพัฒนาธุรกิจ (ใช้ระยะเวลา 15 เดือน*)

- กำหนดปรเด็นการพัฒนา

- ทำ Business model

- กำหนดแนวทางการพัฒนาแต่ละประเด็น

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ / เครื่องต้นแบบในเชิงพาณิชย์

- มีการคุ้มครองสิทธิทางปัญญา (ลิขสิทธิ์ / สิทธิบัตร)

3. นำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (ใช้ระยะเวลา 15 เดือน*)

- คัดเลือกช่องทางและทำการกระจายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตามแผน โดยสมาชิกและเจ้าหน้าที่ (ออกบูธ, จัด event, ใช้สื่อประชาสัมพันธ์)

4. วางแผนต่อยอดธุรกิจ (ใช้ระยะเวลา 3 เดือน*)

- วางแผนและจัดทำแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์

- พัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

**ระยะเวลาขึ้นอยู่กับสั่งที่ต้องการให้สนับสนุนแต่ละธุรกิจ**

ตัวอย่างธุรกิจ ที่เคยเข้ารับการบ่มเพาะ

- ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรกร

- ธุรกิจด้านอุปกรณ์และเครืองมือทางวิทยาศาสตร์

- ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ธุรกิจด้านความงาม

ส่วนที่ 2 บริการต่างๆเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม

2.2.2 UBI

ความเป็นมาของโครงการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ Khon Kaen University Incubator (KKUBI) จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 เพื่อเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ทำหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจหรือผู้เรอ่มต้นธุรกิจ สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงโดยอาศัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรแกรมบ่มเพาะธุรกิจ

KKUBI ได้จัดทำโปรแกรมเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่ 2 โปรแกรม คือ

โปรแกรม UBI University Business Incubator เป็นโปรแกรมที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)โดยมุ่งเน้นในการบ่มเพาะนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของไทย โดยผู้ที่เข่ารับการบ่มเพาะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

- เป็นนักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา

- ต้องการประกอบธุรกิจหรือเริ่มต้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริการ หรือด้านเทคโนโลยี

- มีแนวคิดทางธุรกิจหรือมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่จะประกอบธุรกิจ ผู้เข้ารับการบ่มเพาะจะได้อะไรจาก KKUBI เมื่อได้รับการบ่มเพาะวิสาหกิจร่วมกับ KKUBI แล้วสิ่งที่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะจะได้รับการบริการ KKUBI ประกอบด้วย

- สถานที่ทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวก (Low Cost Facilities) สำหรับผู้เข้ารับการบ่มเพาะที่ต้องการพื้นที่สำนักงาน KKUBI มีพื้นที่ให้เช่าเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของท่านให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เครืองถ่ายเอกสาร อินเตอร์เน็ต และห้องประชุม เป็นต้น ในราคาที่ต่ำกว่าพื้นที่ให้เช่าโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื้อลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

- การบริการความช่วยเหลือในการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) KKUBI มีผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือด้านวิชาการ ในการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) แผนการตลาด และแผนเทคโนโลยี แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

- การให้คำปรึกษาแนะนำในการเริ่มต้นธุรกิจ (Business Consulting)

- การบริการช่วยเหลือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Access to funding) KKUBI มีบริการช่วยเหลือผู้เข้ารับการบ่มเพาะให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ ทั้งในรูปแบบการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน หรือในรูปแบบการหาผู้ร่วมทุน

- การบริการช่วยเหลือในการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) KKUBI ให้บริการช่วยเหลือในการจับคู่ธุรกิจ หรือสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) แก่ผู้ที่เข้ารับการบ่มเพาะในกรณีผู้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจต้องการสร้างเคริอข่ายทางธุรกิจ

- การบริการช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development ) KKUBI ให้บริการวิชาการในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากรและทรัพยากรทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตัวอย่างของธุรกิจ

- ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและเครืองดื่ม

- ธุรกิจด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาตร์

- ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ธุรกิจด้านความงามและสุขภาพ

- ธุรกิจด้านศิลปกรรม

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com