SERVICE & SUPPORT


Intelligent Design Center หรือ Inde เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUSP) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่าง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ตราสินค้า ฉลากสินค้า ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ แค็ตตาล็อกสินค้า ป้ายไวนิลและหนังสือต่างๆ

เรามีทีมงานมืออาชีพทั้งด้านการออกแบบ และทีมที่ปรึกษาด้านการตลาด เราไม่ใช่แค่ออกแบบตามใจคุณ แต่เราคิด วิเคราะห์ พร้อมทั้งหากลุ่มเป้าหมาย และออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณให้ตรงตามความต้องการ เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถแข่งขันตลาดในประเทศและต่างประเทศได้

บริการของเรา (Service)

- บริการให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting Service) ให้คำแนะนำ ด้านกลยุทธ์ด้านการออกแบบรวมถึงการตลาดแก่บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการที่สนใจ

- บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) บรรจุภัณฑ์นอกจากจะทำเป็นตัวห่อหุ้ม และปกป้องสินค้าแล้ว ยังเป็นเสมือนหน้าด่านที่ช่วยปลุกเร้าผู้บริโภคให้สนใจซื้อสินค้า และยังทำหน้าที่เสมือนเจ้าของผลิตภัณฑ์มายืนขายด้วยตนเอง

- บริการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อขยายตลาด และหากลุ่มลูกค้าที่แตกต่างออกไป

- บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing Design) สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น แผ่นพับ นามบัตร ใบปลิว จดหมายข่าว แคตตาล็อก ฯลฯ ควรจะสื่อออกมาในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างจดจำให้แก่ผู้บริโภค

- บริการออกแบบโลโก้ (Logo Design) โลโก้ที่ดีจะส่งผลต่อสินค้าในแง่การจดจำ การสร้างภาพลักษณ์ การสร้างแบรนด์พอเห็นคนจำได้ แล้วเมื่อลูกค้าจดจำได้ ชอบในแบรนด์รักในแบรนด์ก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อมากขึ้น

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com