คณะทำงาน

ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

043-048048

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 45979

inde@kkusp.com

อรพรรณ สุวรรณวิจิตร
ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

นภดล กลิ่นศรีสุข
เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

วีระพงศ์ คณะศิริวงษ์
เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายการตลาด

043-048048

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 50162

marcom@kkusp.com , mkt@kkusp.com

จุฑาพร แก้วพลงาม
ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารการตลาด

ประชาสัมพันธ์องค์กร

043-048048

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 45609

info@kkusp.com

ณัฐกานต์ อดทน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์