คณะทำงาน

ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

089-7127126

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 45979

inde_center@hotmail.com

นางสาวอรพรรณ สุวรรณวิจิตร
ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

นายนภดล กลิ่นศรีสุข
เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

นายวีระพงศ์ คณะศิริวงษ์
เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

089-7127126

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 45609

prspkku@hotmail.com

นางสาวจุฑาพร แก้วพลงาม
ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารการตลาด

นางสาวณัฐกานต์ อดทน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์