คณะทำงาน

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล
ผู้อำนวยการ

รุ่งทิพย์ สารวงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ

ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ