คณะทำงาน

นโยบายและแผน

0850008164

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 45610

kkusp.irtc@gmail.com

kku.scpark@gmail.com

พัชรียา แซ่จึง
ผู้จัดการฝ่ายประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

อรอุษา ลาวินิจ
เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

การเงินและบัญชี

0 4304 8048

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 42116

fa@kkusp.com

จิราภรณ์ แสนยบุตร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัจฉราภรณ์ โยธายุทธ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อารียา คูสกุลรัตน์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

พัสดุ

0 4304 8048

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 50156

supply@kkusp.com

ธัญรดา ศรีเศรษฐา
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นริศรา จันทะโสดา
เจ้าหน้าที่พัสดุ

บริหารงานทั่วไป

0 4304 8048

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 42112

acc@kkusp.com

บุณยนุช วงษ์ชารี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พิรดา คูสกุลรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานสารสนเทศ

0 4304 8048

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 50163

it@kkusp.com

ยสินทร ยูงกระสันต์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com