คณะทำงาน

043202697

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 44343

acc.kkusp@gmail.com

การเงินและบัญชี

นางจิราภรณ์ แสนยบุตร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวอัจฉราภรณ์ โยธายุทธ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

พัสดุ

นางสาวธัญรดา ศรีเศรษฐา
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวนริศรา จันทะโสดา
เจ้าหน้าที่พัสดุ

บริหารงานทั่วไป

นางสาวบุณยนุช วงษ์ชารี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานสารสนเทศ

นายยสินทร ยูงกระสันต์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ